khoảnh khắc

V̲ụ t̲h̲i̲ t̲h̲ể k̲h̲ỏa̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ v̲ới̲ 6̲0̲ n̲h̲át̲ d̲a̲o̲: L̲ộ d̲i̲ện̲ h̲u̲n̲g̲ t̲h̲ủ v̲ới̲ x̲u̲ất̲ t̲h̲ân̲ k̲h̲ôn̲g̲ n̲g̲ờ, v̲ạc̲h̲ t̲r̲ần̲ s̲ự t̲h̲ật̲ b̲ị c̲h̲e̲ g̲i̲ấu̲ b̲ấy̲ l̲âu̲
N̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ r̲ợn̲ n̲g̲ười̲ c̲ủa̲ n̲g̲h̲i̲ p̲h̲ạm̲ k̲h̲i̲ến̲ d̲ư l̲u̲ận̲ c̲ăm̲ p̲h̲ẫn̲ t̲ột̲ c̲ùn̲g̲.
V̲ào̲ n̲g̲ày̲ 1̲7̲/4̲, t̲h̲i̲ t̲h̲ể k̲h̲ôn̲g̲ m̲ản̲h̲ v̲ải̲ c̲h̲e̲ t̲h̲ân̲ c̲ủa̲ b̲à O̲r̲s̲o̲l̲y̲a̲ G̲a̲a̲l̲, 5̲1̲ t̲u̲ổi̲, m̲ột̲ b̲à m̲ẹ h̲a̲i̲ c̲o̲n̲ v̲ới̲ t̲ổ ấm̲ h̲ạn̲h̲ p̲h̲úc̲ đã được̲ t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ t̲r̲ên̲ v̲ỉa̲ h̲è, t̲r̲o̲n̲g̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲úi̲ x̲ác̲h̲ t̲o̲. K̲ết̲ q̲u̲ả k̲h̲ám̲ n̲g̲h̲i̲ệm̲ t̲ử t̲h̲i̲ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ b̲ị đâm̲ g̲ần̲ 6̲0̲ n̲h̲át̲ d̲a̲o̲ t̲ại̲ n̲h̲à r̲i̲ên̲g̲ t̲r̲ước̲ k̲h̲i̲ b̲ị k̲ẻ t̲h̲ủ ác̲ n̲h̲ét̲ x̲ác̲ v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲úi̲ r̲ồi̲ m̲a̲n̲g̲ đi̲ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲.
K̲h̲ôn̲g̲ c̲ó d̲ấu̲ h̲i̲ệu̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à b̲ị đột̲ n̲h̲ập̲ n̲ên̲ c̲ản̲h̲ s̲át̲ t̲i̲n̲ r̲ằn̲g̲ t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲ l̲à n̲g̲ười̲ q̲u̲e̲n̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲. H̲ôm̲ 2̲1̲/4̲, t̲ờ N̲e̲w̲ Y̲o̲r̲k̲ P̲o̲s̲t̲ đưa̲ t̲i̲n̲, d̲a̲n̲h̲ t̲ín̲h̲ t̲h̲ủ p̲h̲ạm̲ đã được̲ x̲ác̲ địn̲h̲ đó l̲à D̲a̲v̲i̲d̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲, 4̲4̲ t̲u̲ổi̲, m̲ột̲ n̲g̲ười̲ đến̲ t̲ừ M̲e̲x̲i̲c̲o̲ v̲à đã c̲h̲u̲y̲ển̲ t̲ới̲ M̲ỹ s̲i̲n̲h̲ s̲ốn̲g̲ t̲ừ h̲ơn̲ 2̲0̲ n̲ăm̲ v̲ề t̲r̲ước̲. T̲h̲e̲o̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ M̲ỹ, n̲g̲a̲y̲ s̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲ị b̲ắt̲ g̲i̲ữ, B̲o̲n̲o̲l̲a̲ đã t̲h̲ừa̲ n̲h̲ận̲ t̲o̲àn̲ b̲ộ h̲àn̲h̲ v̲i̲ p̲h̲ạm̲ t̲ội̲.
 

Được̲ b̲i̲ết̲, g̲ã B̲o̲n̲o̲l̲a̲ b̲ắt̲ đầu̲ q̲u̲e̲n̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ k̲h̲i̲ a̲n̲h̲ t̲a̲ l̲àm̲ v̲i̲ệc̲ c̲h̲o̲ g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ v̲ào̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲. C̲ả h̲a̲i̲ d̲u̲y̲ t̲r̲ì m̲ối̲ q̲u̲a̲n̲ h̲ệ y̲êu̲ đươn̲g̲ v̲ụn̲g̲ t̲r̲ộm̲ t̲r̲o̲n̲g̲ g̲ần̲ 2̲ n̲ăm̲ r̲ồi̲ s̲a̲u̲ đó đườn̲g̲ a̲i̲ n̲ấy̲ đi̲. V̲ào̲ r̲ạn̲g̲ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲6̲/4̲, B̲o̲n̲o̲l̲a̲ đã đến̲ n̲h̲à c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ để n̲ói̲ c̲h̲u̲y̲ện̲, n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ m̲u̲ốn̲ c̲ả h̲a̲i̲ q̲u̲a̲y̲ l̲ại̲ v̲ới̲ n̲h̲a̲u̲ v̲ì ôn̲g̲ n̲ày̲ v̲ẫn̲ c̲òn̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲. T̲u̲y̲ n̲h̲i̲ên̲ c̲u̲ộc̲ t̲r̲ò c̲h̲u̲y̲ện̲ d̲i̲ễn̲ r̲a̲ t̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í c̲ăn̲g̲ t̲h̲ẳn̲g̲ v̲à c̲h̲u̲a̲ c̲h̲át̲. B̲ị c̲ự t̲u̲y̲ệt̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲, g̲ã D̲a̲v̲i̲d̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲ n̲ổi̲ c̲ơn̲ t̲h̲ịn̲h̲ n̲ộ v̲à d̲ùn̲g̲ d̲a̲o̲ đâm̲ l̲i̲ên̲ t̲i̲ếp̲ v̲ào̲ n̲g̲ười̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ ở t̲ần̲g̲ h̲ầm̲ c̲ủa̲ n̲g̲ôi̲ n̲h̲à. S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ b̲à G̲a̲a̲l̲ đã c̲h̲ết̲, D̲a̲v̲i̲d̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲ c̲h̲o̲ b̲i̲ết̲ l̲úc̲ đó g̲ã v̲ô c̲ùn̲g̲ h̲o̲ản̲g̲ l̲o̲ạn̲ v̲à n̲h̲ìn̲ t̲h̲ấy̲ m̲ột̲ c̲h̲i̲ếc̲ t̲úi̲ t̲h̲ể t̲h̲a̲o̲ c̲ủa̲ c̲o̲n̲ t̲r̲a̲i̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲, h̲ắn̲ v̲ội̲ v̲àn̲g̲ n̲h̲ét̲ t̲h̲i̲ t̲h̲ể v̲ào̲ t̲r̲o̲n̲g̲ đó.
S̲a̲u̲ k̲h̲i̲ k̲éo̲ l̲ê c̲h̲i̲ếc̲ t̲úi̲ t̲r̲ên̲ v̲ỉa̲ h̲è v̲à t̲ìm̲ được̲ c̲h̲ỗ p̲h̲i̲ t̲a̲n̲g̲, g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ đi̲ t̲ới̲ p̲h̲òn̲g̲ k̲h̲ám̲ t̲ư để đi̲ều̲ t̲r̲ị v̲ết̲ t̲h̲ươn̲g̲ v̲ì đã x̲ảy̲ r̲a̲ c̲u̲ộc̲ g̲i̲ằn̲g̲ c̲o̲ d̲ữ d̲ội̲ v̲ới̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ t̲r̲ước̲ đó. M̲ột̲ đo̲ạn̲ v̲i̲d̲e̲o̲ được̲ t̲r̲u̲y̲ền̲ t̲h̲ôn̲g̲ M̲ỹ c̲h̲i̲a̲ s̲ẻ c̲h̲o̲ t̲h̲ấy̲, v̲ào̲ k̲h̲o̲ản̲g̲ 6̲ g̲i̲ờ s̲án̲g̲ n̲g̲ày̲ 1̲6̲/4̲, D̲a̲v̲i̲d̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲, đa̲n̲g̲ đi̲ b̲ộ t̲r̲ên̲ p̲h̲ố v̲ới̲ b̲àn̲ t̲a̲y̲ q̲u̲ấn̲ b̲ăn̲g̲ m̲àu̲ t̲r̲ắn̲g̲. V̲ào̲ t̲h̲ời̲ đi̲ểm̲ đó g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ m̲ặc̲ áo̲ s̲ơ m̲i̲, đe̲o̲ k̲h̲ẩu̲ t̲r̲a̲n̲g̲ đe̲n̲ r̲ồi̲ b̲ìn̲h̲ t̲h̲ản̲ t̲r̲ở v̲ề c̲ăn̲ h̲ộ c̲ủa̲ m̲ìn̲h̲, t̲h̲ưởn̲g̲ t̲h̲ức̲ m̲ón̲ b̲án̲h̲ m̲ỳ y̲êu̲ t̲h̲íc̲h̲.
 

T̲ờ N̲e̲w̲ Y̲o̲r̲k̲ P̲o̲s̲t̲ đưa̲ t̲i̲n̲, D̲a̲v̲i̲d̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲ l̲à m̲ột̲ t̲h̲ợ s̲ửa̲ c̲h̲ữa̲ đi̲ều̲ h̲òa̲ k̲h̲ôn̲g̲ k̲h̲í, h̲ắn̲ c̲ũn̲g̲ đã c̲ó g̲i̲a̲ đìn̲h̲ r̲i̲ên̲g̲ n̲h̲ưn̲g̲ k̲h̲ôn̲g̲ được̲ êm̲ ấm̲. Được̲ b̲i̲ết̲ g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ l̲à k̲h̲ác̲h̲ q̲u̲e̲n̲ t̲ại̲ q̲u̲án̲ c̲à p̲h̲ê A̲u̲s̲t̲i̲n̲ S̲t̲r̲e̲e̲t̲ ở F̲o̲r̲e̲s̲t̲ H̲i̲l̲l̲s̲.
C̲ác̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ n̲g̲ười̲ đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ c̲ó t̲ín̲h̲ k̲h̲í k̲ỳ q̲u̲ặc̲, t̲h̲ườn̲g̲ b̲u̲ôn̲g̲ l̲ời̲ t̲r̲êu̲ g̲h̲ẹo̲ c̲ác̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲. M̲ỗi̲ k̲h̲i̲ r̲ủ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ n̲ữ đi̲ c̲h̲ơi̲, g̲ã t̲h̲ườn̲g̲ t̲ặn̲g̲ h̲ọ t̲i̲ền̲ h̲o̲ặc̲ m̲ột̲ m̲ón̲ đồ t̲r̲a̲n̲g̲ s̲ức̲. G̲ã n̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲ x̲u̲y̲ên̲ h̲ỏi̲ c̲ác̲ n̲h̲ân̲ v̲i̲ên̲ t̲r̲o̲n̲g̲ q̲u̲án̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ t̲h̲ôn̲g̲ t̲i̲n̲ c̲á n̲h̲ân̲ c̲ủa̲ h̲ọ n̲h̲ư t̲u̲ổi̲, n̲g̲ày̲ s̲i̲n̲h̲, n̲ơi̲ t̲ừn̲g̲ đi̲ h̲ọc̲ v̲à c̲h̲ỗ ở h̲i̲ện̲ t̲ại̲.

T̲h̲e̲o̲ n̲h̲i̲ều̲ n̲g̲u̲ồn̲ t̲i̲n̲, D̲a̲v̲i̲d̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲ t̲ừn̲g̲ h̲ọc̲ T̲r̲ườn̲g̲ T̲h̲i̲ết̲ k̲ế N̲ội̲ t̲h̲ất̲ N̲e̲w̲ Y̲o̲r̲k̲. V̲ào̲ m̲ùa̲ x̲u̲ân̲ n̲ăm̲ 2̲0̲2̲0̲, g̲ã n̲ày̲ t̲h̲ườn̲g̲ b̲ìn̲h̲ l̲u̲ận̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ b̲ức̲ h̲ìn̲h̲ c̲ủa̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ được̲ đăn̲g̲ t̲ải̲ t̲r̲ên̲ F̲a̲c̲e̲b̲o̲o̲k̲ v̲ới̲ n̲ội̲ d̲u̲n̲g̲ l̲à n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ k̲h̲e̲n̲ c̲ó c̲án̲h̲, t̲h̲ể h̲i̲ện̲ t̲ìn̲h̲ c̲ảm̲ m̲ãn̲h̲ l̲i̲ệt̲ n̲h̲ư: “E̲m̲ l̲à n̲g̲ười̲ p̲h̲ụ n̲ữ đẹp̲ n̲h̲ất̲”; “Y̲êu̲ t̲h̲ươn̲g̲ e̲m̲ r̲ất̲ n̲h̲i̲ều̲”…
C̲ản̲h̲ s̲át̲ c̲h̲o̲ h̲a̲y̲ h̲ọ đã t̲ìm̲ t̲h̲ấy̲ áo̲ k̲h̲o̲ác̲ c̲ủa̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲ v̲à h̲u̲n̲g̲ k̲h̲í g̲ây̲ án̲ g̲ần̲ h̲i̲ện̲ t̲r̲ườn̲g̲ v̲ụ v̲i̲ệc̲. H̲i̲ện̲ g̲ã đàn̲ ôn̲g̲ n̲ày̲ đa̲n̲g̲ b̲ị t̲ạm̲ g̲i̲a̲m̲ để c̲h̲ờ n̲g̲ày̲ r̲a̲ t̲o̲à x̲ét̲ x̲ử. T̲r̲o̲n̲g̲ k̲h̲i̲ đó, g̲i̲a̲ đìn̲h̲ n̲ạn̲ n̲h̲ân̲ c̲h̲ưa̲ l̲ên̲ t̲i̲ến̲g̲ p̲h̲ản̲ h̲ồi̲ v̲ề n̲h̲ữn̲g̲ l̲ời̲ k̲h̲a̲i̲ c̲ủa̲ g̲ã D̲a̲v̲i̲d̲ B̲o̲n̲o̲l̲a̲.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *