khởi động

C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼.̼

̼’̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼l̼ớ̼p̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼’̼

̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼
̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼h̼1̼2̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼.̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼l̼ử̼a̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼p̼h̼á̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

B̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼(̼7̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼
̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼5̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼O̼a̼i̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼T̼r̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼u̼ý̼ ̼A̼n̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼(̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼K̼i̼ế̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼5̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼B̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼)̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼m̼2̼,̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼k̼h̼ó̼i̼ ̼đ̼e̼n̼.̼
̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼8̼9̼9̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼,̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼

̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼t̼
̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼é̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼s̼ố̼.̼

̼B̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼(̼7̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼C̼h̼í̼ ̼T̼â̼m̼)̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

6̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼
̼C̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼/̼3̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ứ̼c̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼ ̼”̼T̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼t̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼6̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ị̼n̼h̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼)̼,̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼6̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼m̼a̼i̼ ̼t̼á̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼H̼i̼ề̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼ ̼(̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼p̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼4̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ợ̼p̼ ̼m̼á̼i̼ ̼t̼ô̼n̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼n̼g̼ ̼C̼á̼t̼ ̼L̼á̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼k̼m̼.̼

̼Ôn̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼i̼m̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼M̼ỹ̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼.̼

̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼”̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼”̼.̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼6̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼
̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼C̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼é̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼k̼í̼n̼.̼ ̼C̼á̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼b̼ề̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼l̼ọ̼t̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼c̼h̼á̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼”̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ờ̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼u̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼.̼

̼”̼T̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼u̼i̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼â̼m̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼,̼ ̼ò̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼

T̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼.̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼6̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼c̼ữ̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼
̼Ở̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼n̼g̼ ̼d̼ỏ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ơ̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼x̼o̼a̼ ̼x̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼i̼ế̼t̼.̼

̼”̼C̼h̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ậ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼n̼.̼ ̼T̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ợ̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼á̼p̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼x̼ú̼c̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼é̼n̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼
̼”̼B̼u̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ơ̼i̼.̼ ̼R̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼í̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼í̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *