V̳ᴏ̳ ̳ɡ̳ạ̳ᴏ̳ ̳п̳ấ̳ᴜ̳ ̳ᴄ̳ơ̳ᴍ̳ ̳

E̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼τừ đó ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼s̼ở̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼h̼ó̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ự̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ợ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼.̼

Lú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼4̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼

̼l̼u̼n̼g̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ạ̼,̼

4 người bị điện giật chết: Viettel Hà Tĩnh hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 50 triệu đồng - Báo Người lao động

̼c̼á̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼ở̼ ̼á̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼

̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼h̼ế̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼,̼ ̼d̼o̼ ̼ổ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼.̼B̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼m̼à̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼r̼a̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼ ̼

E̼m̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼v̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼e̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼.̼̼E̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼

̼e̼m̼ ̼q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼d̼a̼o̼,̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ở̼,̼ ̼g̼i̼ã̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ử̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼

e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

Những kỹ năng cần biết để cứu trẻ bị điện giật

̼V̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ờ̼ ̼đ̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼ ̼M̼ã̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼e̼m̼

̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ỗ̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ộ̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼e̼m̼ ̼v̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼

̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼â̼y̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ò̼ ̼r̼ỉ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼ê̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼.̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼h̼i̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼

̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼ổ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼,̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼è̼n̼,̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼d̼o̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

Kỹ năng sơ cứu trẻ bị điện giật mẹ nào cũng cần phải biết - MarryBaby

T̼ừ̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼ạ̼c̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼ồ̼i̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼á̼o̼

̼p̼h̼í̼c̼h̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼ổ̼ ̼c̼ắ̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ổ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼V̼à̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ớ̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *