c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲s̲n̲ ̲9̲7̲1

V̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲q̲u̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Đ̲ô̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲g̲â̲y̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲,̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲g̲ặ̲p̲ ̲n̲g̲u̲y̲ ̲h̲i̲ể̲m̲,̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲s̲ố̲ ̲đ̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲k̲ể̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲s̲ự̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲.̲

̲Đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ặ̲c̲ ̲b̲i̲ệ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲n̲ữ̲a̲ ̲đ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲í̲n̲h̲ ̲l̲à̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲9̲7̲ ̲n̲à̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲2̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲,̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲ư̲ớ̲i̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲5̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲đ̲â̲y̲.̲̲

Đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲k̲h̲i̲ ̲p̲h̲á̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲r̲a̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲g̲á̲i̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲h̲ạ̲y̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲đ̲ể̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲m̲a̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ã̲,̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲m̲à̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ị̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲b̲a̲o̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲g̲â̲y̲ ̲r̲a̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲c̲ụ̲c̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲.̲

̲H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲ạ̲i̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲â̲n̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ớ̲i̲ ̲x̲á̲c̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ú̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲h̲a̲i̲ ̲m̲ẹ̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲B̲a̲ ̲V̲ì̲ ̲l̲o̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲ậ̲u̲ ̲s̲ự̲.̲ ̲C̲ò̲n̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲4̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ể̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲t̲r̲ị̲.̲ ̲V̲ậ̲y̲ ̲l̲à̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲a̲u̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲v̲ì̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲b̲ự̲c̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲l̲i̲ệ̲u̲ ̲h̲u̲n̲g̲ ̲t̲h̲ủ̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲h̲ố̲i̲ ̲h̲ậ̲n̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲ộ̲i̲ ̲l̲ỗ̲i̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲h̲a̲y̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲c̲o̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲d̲ố̲i̲ ̲h̲ò̲n̲g̲ ̲g̲i̲ả̲m̲ ̲n̲h̲ẹ̲ ̲t̲ộ̲i̲.̲

S̲á̲n̲g̲ ̲1̲/̲4̲,̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲(̲H̲à̲ ̲N̲ộ̲i̲)̲ ̲c̲h̲o̲ ̲b̲i̲ế̲t̲,̲ ̲đ̲ơ̲n̲ ̲v̲ị̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲ạ̲m̲ ̲g̲i̲ữ̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲l̲à̲ ̲n̲ữ̲ ̲đ̲ể̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲t̲r̲a̲ ̲v̲ề̲ ̲v̲ụ̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲g̲õ̲ ̲6̲0̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲P̲h̲ú̲ ̲Đ̲ô̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲6̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲v̲o̲n̲g̲.̲

̲T̲h̲e̲o̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲,̲ ̲n̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲h̲ừ̲a̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲v̲i̲ ̲p̲h̲ó̲n̲g̲ ̲h̲ỏ̲a̲ ̲n̲g̲ô̲i̲ ̲n̲h̲à̲.̲

NÓNG: Tạm giữ cô gái phóng hỏa nhà trọ 7 tầng khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 1.

N̲g̲h̲i̲ ̲p̲h̲ạ̲m̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲b̲ị̲ ̲b̲ắ̲t̲ ̲g̲i̲ữ̲
̲T̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲đ̲ó̲,̲ ̲t̲ố̲i̲ ̲3̲1̲/̲3̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲1̲ ̲đ̲o̲ạ̲n̲ ̲c̲l̲i̲p̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲a̲m̲e̲r̲a̲ ̲a̲n̲ ̲n̲i̲n̲h̲ ̲g̲h̲i̲ ̲l̲ạ̲i̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲ể̲m̲ ̲1̲8̲h̲5̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲1̲/̲3̲,̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲t̲r̲ù̲m̲ ̲k̲í̲n̲ ̲t̲ừ̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲h̲â̲n̲,̲ ̲đ̲e̲o̲ ̲k̲h̲ẩ̲u̲ ̲t̲r̲a̲n̲g̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ộ̲i̲ ̲m̲ũ̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲h̲i̲ể̲m̲ ̲đ̲ã̲ ̲x̲u̲ấ̲t̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲e̲.̲

̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲v̲ò̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲s̲á̲t̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲e̲,̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲r̲a̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲d̲ụ̲n̲g̲ ̲c̲ụ̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲v̲à̲ ̲c̲h̲â̲m̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲v̲à̲o̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲c̲h̲i̲ế̲c̲ ̲x̲e̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲h̲à̲ ̲x̲e̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲l̲ậ̲p̲ ̲t̲ứ̲c̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲đ̲i̲.̲ ̲N̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲d̲ầ̲n̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲x̲e̲ ̲x̲u̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲b̲ù̲n̲g̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲d̲ữ̲ ̲d̲ộ̲i̲.̲

̲L̲i̲ê̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲n̲ê̲u̲ ̲t̲r̲ê̲n̲,̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲2̲2̲h̲0̲0̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲3̲1̲/̲3̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲n̲ă̲n̲g̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲b̲ả̲o̲ ̲v̲ệ̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲à̲m̲ ̲r̲õ̲ ̲n̲g̲u̲y̲ê̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲v̲ụ̲ ̲v̲i̲ệ̲c̲.̲

NÓNG: Tạm giữ cô gái phóng hỏa nhà trọ 7 tầng khiến 6 người thương vong ở Hà Nội - Ảnh 2.

H̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲x̲ả̲y̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ụ̲ ̲c̲h̲á̲y̲
̲S̲a̲u̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲h̲ậ̲n̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲t̲i̲n̲ ̲h̲o̲ả̲ ̲h̲o̲ạ̲n̲,̲ ̲t̲r̲u̲n̲g̲ ̲t̲â̲m̲ ̲T̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲T̲h̲à̲n̲h̲ ̲p̲h̲ố̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲t̲ổ̲n̲g̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲0̲7̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲,̲ ̲x̲e̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲ộ̲,̲ ̲x̲e̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲h̲u̲y̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲3̲0̲ ̲C̲B̲C̲S̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲P̲h̲ò̲n̲g̲ ̲P̲C̲0̲7̲ ̲v̲à̲ ̲C̲ô̲n̲g̲ ̲a̲n̲ ̲q̲u̲ậ̲n̲ ̲N̲a̲m̲ ̲T̲ừ̲ ̲L̲i̲ê̲m̲ ̲x̲u̲ố̲n̲g̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲

̲K̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲9̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲1̲2̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲l̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲C̲C̲C̲&̲C̲N̲C̲H̲ ̲đ̲ã̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲c̲ậ̲n̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲,̲ ̲t̲r̲i̲ể̲n̲ ̲k̲h̲a̲i̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲,̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲à̲ ̲t̲ổ̲ ̲c̲h̲ứ̲c̲ ̲c̲h̲ữ̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲1̲9̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲2̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲h̲ố̲n̲g̲ ̲c̲h̲ế̲,̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ể̲ ̲n̲g̲ọ̲n̲ ̲l̲ử̲a̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲l̲a̲n̲ ̲s̲a̲n̲g̲ ̲c̲á̲c̲ ̲c̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ì̲n̲h̲ ̲v̲à̲ ̲n̲h̲à̲ ̲d̲â̲n̲ ̲l̲â̲n̲ ̲c̲ậ̲n̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲9̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲3̲0̲ ̲p̲h̲ú̲t̲,̲ ̲đ̲á̲m̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲d̲ậ̲p̲ ̲t̲ắ̲t̲ ̲h̲o̲à̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲.̲

̲K̲h̲u̲ ̲v̲ự̲c̲ ̲c̲h̲á̲y̲ ̲t̲ạ̲i̲ ̲n̲ơ̲i̲ ̲đ̲ể̲ ̲x̲e̲ ̲ở̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲ ̲1̲ ̲t̲h̲u̲ộ̲c̲ ̲n̲h̲à̲ ̲0̲5̲ ̲t̲ầ̲n̲g̲,̲ ̲1̲ ̲t̲u̲m̲,̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲c̲ấ̲u̲ ̲b̲ê̲ ̲t̲ô̲n̲g̲,̲ ̲c̲ố̲t̲ ̲t̲h̲é̲p̲,̲ ̲d̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲í̲c̲h̲ ̲m̲ặ̲t̲ ̲s̲à̲n̲ ̲k̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲1̲7̲0̲m̲2̲.̲

̲L̲ự̲c̲ ̲l̲ư̲ợ̲n̲g̲ ̲C̲ả̲n̲h̲ ̲s̲á̲t̲ ̲P̲C̲C̲C̲ ̲v̲à̲ ̲C̲N̲C̲H̲ ̲đ̲ã̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲0̲5̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲(̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲đ̲ó̲ ̲c̲ó̲ ̲0̲4̲ ̲t̲r̲ẻ̲ ̲e̲m̲)̲ ̲v̲à̲ ̲đ̲ư̲a̲ ̲đ̲i̲ ̲c̲ấ̲p̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲t̲h̲ờ̲i̲,̲ ̲h̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲d̲ẫ̲n̲ ̲t̲h̲o̲á̲t̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲a̲n̲ ̲t̲o̲à̲n̲ ̲c̲h̲o̲ ̲0̲7̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲.̲

̲V̲ề̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲t̲ ̲h̲ạ̲i̲ ̲s̲ơ̲ ̲b̲ộ̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲0̲1̲ ̲n̲ạ̲n̲ ̲n̲h̲â̲n̲ ̲t̲ử̲ ̲v̲o̲n̲g̲,̲ ̲v̲ề̲ ̲t̲à̲i̲ ̲s̲ả̲n̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ế̲p̲ ̲t̲ụ̲c̲ ̲t̲h̲ố̲n̲g̲ ̲k̲ê̲.̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *