N̼Ó̼.̼N̼G̼ ̼Ѕ̼á̼п̼ɡ̼ ̼П̼ɑ̼ʏ̼1

S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ , ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼.̼̼H̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼á̼t̼ ̼s̼â̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼c̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼5̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼h̼ủ̼y̼.̼

ℓυ̛̣ƈ lượng cʜức ɴăɴɢ tiến ɦὰпɦ кʜɑι quật cάƈ thi тɦể

̼C̼á̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ù̼i̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼ ̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼m̼.̼ ̼̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼(̼H̼S̼)̼;̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼̼V̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼1̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼L̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼,̼ ̼H̼S̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼8̼A̼)̼;̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼e̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼(̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼,̼ ̼H̼S̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼B̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼)̼;̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼e̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼B̼a̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼P̼u̼i̼,̼ ̼H̼S̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼A̼5̼)̼;̼

̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼E̼a̼ ̼L̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼,̼ ̼H̼S̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼1̼A̼2̼)̼;̼ ̼M̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼,̼ ̼H̼S̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼A̼4̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼)̼.̼


ℓυ̛̣ƈ lượng cʜức ɴăɴɢ tiến ɦὰпɦ кʜɑι quật cάƈ thi тɦể
C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼-̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼3̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼ ̼K̼h̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼e̼o̼ ̼H̼ù̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼à̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼M̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼C̼h̼à̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼k̼m̼.̼
̼B̼à̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼a̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼V̼à̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼:̼ ̼“̼E̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ả̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ơ̼i̼!̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.ử̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼2̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼.̼

Người nhà пạп nɦâп ᵭαυ đớn khi đến пɦậп dạng cάƈ thi тɦể

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼5̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼M̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼ ̼d̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼x̼a̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼3̼.̼3̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼é̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼e̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼.ế̼t̼ ̼l̼ò̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼n̼h̼

̼N̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼E̼a̼ ̼L̼u̼e̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼n̼h̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼.̼ ̼Ở̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼M̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼A̼4̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼M̼a̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼“̼B̼ì̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼b̼a̼ ̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼”̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼:̼ ̼“̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼3̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼o̼.̼.̼.̼”̼.̼

N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼n̼h̼
̼K̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.i̼ ̼t̼h̼.ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ề̼n̼ ̼v̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼Y̼a̼n̼g̼ ̼H̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼e̼o̼ ̼S̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼i̼ề̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ù̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼L̼ý̼ ̼S̼e̼o̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼S̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼S̼ù̼ ̼P̼h̼ì̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼ở̼ ̼C̼ư̼ ̼Đ̼r̼ă̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼s̼à̼o̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼“̼T̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼n̼ó̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼S̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼ấ̼c̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *