T̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼N̼a̼m̼

T̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼à̼o̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼à̼u̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼á̼c̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼à̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼r̼à̼o̼,̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼Ở̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼5̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼n̼h̼á̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼a̼r̼i̼e̼,̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼à̼u̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ú̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Đ̼.̼X̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼3̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼2̼,̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼T̼u̼y̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

Tàu hỏa Bắc Nam tông trực diện nam thanh niên, camera ghi lại giây thứ 45 đầy ám ảnh - Ảnh 2.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼

x̼e̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼X̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼“̼c̼õ̼n̼g̼”̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼Ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼â̼m̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼(̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼B̼K̼S̼:̼ ̼1̼4̼C̼-̼0̼7̼7̼.̼X̼X̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼H̼ợ̼p̼)̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼8̼A̼.̼

Xe tải cõng máy múc lao thẳng vào nhà dân rồi lật đè trúng người đi xe máy tử vong - Ảnh 1.

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼4̼8̼A̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼s̼ú̼c̼.̼ ̼C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼é̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼T̼.̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼à̼.̼

V̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

Xe tải cõng máy múc lao thẳng vào nhà dân rồi lật đè trúng người đi xe máy tử vong - Ảnh 2.

C̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼è̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼.̼

Q̼u̼a̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼2̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼l̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼k̼ị̼p̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼1̼2̼h̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼3̼/̼3̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Q̼u̼ỳ̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Xe tải cõng máy múc lao thẳng vào nhà dân rồi lật đè trúng người đi xe máy tử vong - Ảnh 3.

T̼r̼ư̼a̼ ̼1̼3̼/̼3̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *