T̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼“̼1̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼0̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼1̼0̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼m̼ẹ̼”̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ố̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ẻ̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼á̼y̼ ̼n̼h̼ự̼a̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼â̼y̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼R̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼:̼

̼“̼M̼ẹ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼á̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼1̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

̼Cá̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼m̼é̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼t̼o̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼8̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼4̼ ̼t̼ỷ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼2̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼.̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼o̼,̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼.̼

̼T̼i̼ế̼c̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼o̼á̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ạ̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼,̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼y̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼“̼B̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼ở̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼v̼ớ̼ ̼v̼ẩ̼n̼”̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼g̼i̼ỗ̼ ̼l̼ễ̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼.̼

̼S̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ừ̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼1̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼u̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼r̼õ̼ ̼r̼à̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼á̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼n̼ó̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼5̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼ ̼đ̼ó̼.̼

Bố chồng mất, em dâu làm l.oạn trong đám tang: Nhà anh chưa đưa đủ 2 tỉ thì khỏi chôn cụ, đừng tưởng tôi ngu mà chia cho 1 tỷ

B̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼í̼t̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼ú̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼l̼ê̼u̼ ̼l̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ợ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼ỷ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ờ̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼n̼ợ̼ ̼đ̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼n̼.̼ ̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼n̼ợ̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼
̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼”̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼à̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ê̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼ợ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼v̼u̼n̼ ̼v̼é̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼ự̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ố̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼o̼á̼i̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼è̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ấ̼y̼ ̼d̼ử̼n̼g̼ ̼d̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼a̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ế̼u̼.̼ ̼S̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼:̼

̼“̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼ô̼n̼ ̼c̼ụ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼â̼m̼ ̼đ̼i̼ế̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼1̼ ̼t̼ỉ̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼.̼

̼X̼i̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼ ̼m̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼m̼2̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼5̼,̼2̼ ̼t̼ỉ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼2̼ ̼t̼ỷ̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼o̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼m̼e̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼2̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼ố̼m̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼.̼ ̼S̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼.̼

̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼:̼ ̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼I̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼l̼ễ̼ ̼a̼n̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼g̼á̼n̼ ̼n̼g̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼v̼ô̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼l̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼c̼h̼ ̼l̼ố̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼b̼ổ̼n̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ơ̼ ̼t̼r̼ẽ̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼.̼

̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼ ̼t̼ỷ̼ ̼đ̼ể̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼đ̼â̼u̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *