ᴠᴀ̀ᴏ ᴠɪᴇ̣̂ɴ đᴇ̉2.

Sᴀᴜ ɴɢʜᴇ ᴛɪɴ ᴛᴜ̛̀ ʙᴀᴄ sɪ̃, sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ đᴀ̃ ᴋʜᴏ́ᴄ ᴠᴀ̣̂ᴛ ᴠᴀ̃ ᴄᴏ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.
Tʀᴏɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴇ̂̀ᴜ ᴛᴜ̛ ᴠᴀ̂́ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̂̀ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ sᴇ̃ ᴄᴏ́ ᴛᴜ̛̀ 37 đᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂́ɪ đᴀ ʟᴀ̀ 42 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ. Sᴏɴɢ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴀ̂ᴍ ʙᴏ̂̀ɴ đᴜ́ɴɢ ᴋʏ̀ ʜᴀ̣ɴ, ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ sᴇ̃ sɪɴʜ sᴏ̛́ᴍ ʜᴏ̛ɴ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴇ̣ sᴇ̃ sɪɴʜ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ́ᴛ. Tʀᴏɴɢ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̛̣ᴘ đᴀ̃ ᴄʜᴀ̣ᴍ ᴍᴏ̂́ᴄ ᴛᴜᴀ̂̀ɴ 42 ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜɪ̣ᴜ ʀᴀ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴀɴ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴘ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ “ᴍᴏ̂̉ ʙᴀ̆́ᴛ ᴄᴏɴ” ᴠɪ̀ ɴᴇ̂́ᴜ đᴇ̂̉ ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴏ̛̉ ʟᴀ̂ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴍᴇ̣ ʟᴀ̂ᴜ ʜᴏ̛ɴ sᴇ̃ ᴅᴇ̂̃ ɢᴀ̣̆ᴘ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ.

Tʜᴇ̂́ ɴʜᴜ̛ɴɢ, ᴍᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴏ̛̉ Bᴀ̆́ᴄ Kɪɴʜ (Tʀᴜɴɢ Qᴜᴏ̂́ᴄ) đᴀ̃ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴛᴇ̂ɴ ʟᴀ̀ Lʏ Lʏ, ᴄᴏ̂ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ 44 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀ̀ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴅᴀ̂́ᴜ ʜɪᴇ̣̂ᴜ sɪɴʜ. Đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴍᴏ̂̉ ᴏ̂̉ ʙᴜ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ʀᴀ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴜʏ́ᴛ ɴɢᴀ̂́ᴛ.

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴋᴇ̂̉, Lʏ Lʏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀɪ ᴋʏ̀ ᴋʜᴏ̉ᴇ ᴍᴀ̣ɴʜ, ᴄᴏ̂ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴏ̂́ᴍ ɴɢʜᴇ́ɴ ʜᴀʏ ᴄᴏ́ ᴠᴀ̂́ɴ đᴇ̂̀ ᴋʜᴏ́ ᴄʜɪ̣ᴜ ɢɪ̀. Cʜɪ́ɴʜ ᴠɪ̀ ᴛʜᴇ̂́ ᴍᴀ̀ ᴄᴏ̂ đᴀ̃ ʏ̉ ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ đᴜ́ɴɢ đɪ̣ɴʜ ᴋʏ̀ ᴛʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴅᴏ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃. Mᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴅᴀ̣̆ɴ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴋʏ̀, ᴄᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ ᴛʜɪ̀ Lʏ Lʏ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ “ʟᴀ̀ᴍ ᴛɪᴇ̂̀ɴ”, ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ɴᴀ̣̆ɴɢ ɴᴇ̂̀, đɪ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ ɴᴇ̂ɴ ʜᴀ̂̀ᴜ ɴʜᴜ̛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛᴀᴍ ᴄᴀ́ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ 3, ᴛʜᴀɪ ᴘʜᴜ̣ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜᴇ̂̀ đɪ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴀ̀ᴏ.

Sᴀ̆́ᴘ đᴇ̂́ɴ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅᴜ̛̣ sɪɴʜ, ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Lʏ Lʏ ʟᴀ̣ɪ ᴘʜᴀ̉ɪ đɪ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʜᴀ́ɴɢ. Tʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɴᴀ̀ʏ, ᴄᴏ̂ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̉ʏ ᴍᴀʏ ᴄᴏ́ ʏ́ đɪ̣ɴʜ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ. Cʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ Lʏ Lʏ ᴛʀᴏ̛̉ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛̣ đᴀ̃ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴇ̂ᴍ 1 ᴛʜᴀ́ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ʟɪᴇ̂̀ɴ ᴛᴜ̛́ᴄ ᴛᴏ̂́ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ sᴀ̆́ᴘ xᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ ᴍᴏ̂̉.

Vᴜ̛̀ᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴀ̃ ɢᴀ̂̀ɴ ɴʜᴜ̛ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴɢᴀ̂́ᴛ xɪ̉ᴜ ᴠɪ̀ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂́ɪ ʙᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ɴᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̣̆ᴄ. Nᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ɴ ᴄᴏ́ ᴍᴀ̀ᴜ đᴜ̣ᴄ, ᴄᴏ̀ɴ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ đᴀ̃ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ ᴛᴜ̛̀ ʟᴀ̂ᴜ. Nɢʜᴇ ᴛɪɴ ɴᴀ̀ʏ, Lʏ Lʏ ᴋʜᴏ́ᴄ ɴɢᴀ̂́ᴛ: “Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ 10 ᴛʜᴀ́ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴄᴏɴ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴜ? Tᴏ̂ɪ ɴɢʜᴇ ᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ xᴜ̛ᴀ ɴᴏ́ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ sɪɴʜ sᴀᴜ đᴇ̂̉ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ʟᴀ̀ đᴜ̛́ᴀ ᴛʀᴇ̉ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴍɪɴʜ ᴍᴀ̀. Tᴀ̣ɪ sᴀᴏ ᴄᴏɴ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ?”. Cᴏ̀ɴ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ Lʏ Lʏ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪ̀ đᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ.

Bᴀ́ᴄ sɪ̃ sᴜʏ́ᴛ ɴɢᴀ̂́ᴛ ᴠɪ̀ ᴠᴜ̛̉ᴀ ᴍᴏ̛̉ ᴛᴜ̛̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍᴜ̀ɪ ʜᴏ̂ɪ ᴛʜᴏ̂́ɪ ʙᴏ̂́ᴄ ʟᴇ̂ɴ ɴᴏ̂̀ɴɢ ɴᴀ̣̆ᴄ (Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ)

Nʜɪ̀ɴ ᴄᴀ̉ɴʜ ɴᴀ̀ʏ, ᴀɪ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̉ ᴅᴀ̀ɪ ᴀɴ ᴜ̉ɪ sᴀ̉ɴ ᴘʜᴜ̣ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̂ ᴀ̂́ʏ đᴀ̃ ǫᴜᴀ́ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʙᴏ̛̉ɪ sɪɴʜ ᴄᴏɴ sᴀᴜ 42 ᴛᴜᴀ̂̀ɴ ʟᴀ̀ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴋʏ̀ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴠɪ̀:

1. Nᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̉

Ở ᴛᴀᴍ ᴄᴀ́ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛́ 3, ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̂́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̛ ᴛʜᴇ̂̉ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̂̀ᴜ sᴇ̃ sᴜʏ ɢɪᴀ̉ᴍ ᴅᴀ̂̀ɴ ᴄʜᴏ đᴇ̂́ɴ ᴋʜɪ ʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴋʏ̀ ᴍᴀɴɢ ᴛʜᴀɪ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴋʏ̀, ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴄᴀ̀ɴɢ ʟᴏ̛́ɴ, ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̃ɴɢ sᴇ̃ ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴀ̀ɴɢ ɪ́ᴛ đɪ. Sᴀᴜ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅᴜ̛̣ sɪɴʜ ᴛʜɪ̀ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴏ̣̂ᴛ ɪ́ᴛ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̂́ɪ. Tʜɪᴇ̂́ᴜ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴏ̂́ɪ sᴇ̃ ʟᴀ̀ᴍ ɴʜɪ̣ᴘ ᴛɪᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴇᴍ ᴄʜᴀ̣̂ᴍ ʟᴀ̣ɪ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ᴛʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜʏᴇ̂̉ɴ ᴅᴀ̣ sᴇ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴅᴀ̂ʏ ʀᴏ̂́ɴ ʙɪ̣ ᴄᴏ ᴛʜᴀ̆́ᴛ, ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜɪᴇ̂́ᴜ ᴏxʏ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ ᴄʜᴏ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ.

2. Sɪɴʜ ᴋʜᴏ́ ᴠɪ̀ ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴛᴏ

Vɪ̀ sɪɴʜ ᴍᴜᴏ̣̂ɴ ʜᴏ̛ɴ sᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ᴅᴜ̛̣ sɪɴʜ ɴᴇ̂ɴ ᴇᴍ ʙᴇ́ sᴇ̃ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ ᴅᴀ̣ɴɢ ᴛᴏ ᴄᴏɴ ɴᴀ̣̆ɴɢ ᴄᴀ̂ɴ. Đɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ sɪɴʜ ɴᴏ̛̉ ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴇ̂̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴄᴀ́ᴄ ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜɪ sɪɴʜ ɴʜᴜ̛ ɢᴀ̃ʏ xᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜᴀ̂̀ɴ ᴋɪɴʜ ɴᴇ̂́ᴜ sɪɴʜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.

3. Eᴍ ʙᴇ́ ɴᴜᴏ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ sᴜ

Ở ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴍᴇ̣ ǫᴜᴀ́ ɴɢᴀ̀ʏ, ᴇᴍ ʙᴇ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ đɪ ᴛɪᴇ̂ᴜ ᴘʜᴀ̂ɴ sᴜ ɴɢᴀʏ ᴛʀᴏɴɢ ʙᴜ̣ɴɢ ᴍᴇ̣, sᴀᴜ đᴏ́ ʟᴀ̣ɪ ɴᴜᴏ̂́ᴛ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴘʜᴀ̂ɴ sᴜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴘʜᴏ̂̉ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʙɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ.

4. Eᴍ ʙᴇ́ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴜ

Dᴏ ɴʜᴀᴜ ᴛʜᴀɪ ʙɪ̣ ʟᴀ̃ᴏ ʜᴏ́ᴀ ɴᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ᴄᴜɴɢ ᴄᴀ̂́ᴘ đᴜ̉ ᴏxʏ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴏ ᴇᴍ ʙᴇ́, ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ʙᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛̣ɪ ᴄʜᴏ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴛɪ̀ɴʜ ᴛʀᴀ̣ɴɢ ɴᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴘʜᴀ́ᴛ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪ̣ᴘ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ xᴀ̂́ᴜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ʟᴀ̀ ᴛʜᴀɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʟᴜ̛ᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ.

Dᴏ đᴏ́, ᴄᴀ̀ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴋʏ̀, ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴇ̣ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ̀ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ ᴄʜɪ̉ đɪ ᴋʜᴀ́ᴍ ᴛʜᴀɪ ᴛʜᴇᴏ đᴜ́ɴɢ ʟɪ̣ᴄʜ ʜᴇ̣ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇᴏ ᴅᴏ̃ɪ sᴜ̛̣ ᴘʜᴀ́ᴛ ᴛʀɪᴇ̂̉ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴏɴ. Bᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ʙᴀ̣ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜ́ ʏ́ đᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̛̉ đᴏ̣̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛʜᴀɪ ɴʜɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏɴ ᴄᴜ̛̉ đᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ǫᴜᴀ́ ɪ́ᴛ ᴛʜɪ̀ ɴᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ. Đᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴜ̉ ǫᴜᴀɴ ᴋᴇ̉ᴏ ʟᴀ̣ɪ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋɪ̣ᴘ.

xeм tҺêм:

Cᴏɴ ᴛʀᴀɪ 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ, ᴍᴇ̣ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴘʜᴀ́ᴛ đɪᴇ̂ɴ ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ

Sᴜ̛̣ ʜᴏ̂́ɪ ʜᴀ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛʀᴇ̉ đᴀ̃ ᴛʀᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ đᴀ́ɴɢ ɴʜᴏ̛́ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴋʜɪ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ.
Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ᴛʀᴇ̉ ᴇᴍ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀʏ ᴄᴀ̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ, ᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʀᴏɴɢ đᴏ̛̀ɪ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ʟᴜ́ᴄ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ, ᴘʜᴀ̉ɴ ᴜ̛́ɴɢ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴀ sᴏ̂́ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛̉ᴀ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ʙɪ̣ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ʟᴀ̣ɪ, ʜᴀʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ʟᴀ̀ᴍ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ. Kʜᴏ̂ɴɢ ᴀɪ ɴɢᴏ̛̀ ʀᴀ̆̀ɴɢ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ʏ ɢᴀ̂ʏ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴛʀᴏ̣ɴɢ đᴇ̂́ɴ ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ɢᴀ̂ʏ ʀᴀ ᴛᴜ̛̉ ᴠᴏɴɢ. Vᴀ̀ ᴛᴀɪ ɴᴀ̣ɴ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ɴᴀ̀ʏ đᴀ̃ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴏ̛́ɪ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ.Ảɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ

Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, 2 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ʜɪᴇ̂́ᴜ đᴏ̣̂ɴɢ. Mᴏ̣̂ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ɴᴏ̣, ᴋʜɪ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ đᴀɴɢ ᴄʜᴏ̛ɪ ǫᴜᴀɴʜ ɴʜᴀ̀, đᴏ̣̂ᴛ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ. Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏᴀ̉ɴɢ ʜᴏ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̣ʏ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴍᴇ̣ ᴠᴀ̀ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ xᴇᴍ, ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜᴀ́ɴ ᴛɪ́ɴʜ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ʙᴀ̉ᴏ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̉ᴀ đᴀ̂̀ᴜ ʟᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ᴛʜᴀ̂́ᴍ ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴜ̃ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ. Kʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ́ᴄ sᴀᴜ, Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ́ ᴛʜᴏ̛̉, ʟᴏ̀ɴɢ ɴɢᴜ̛̣ᴄ đᴀᴜ ɴʜᴏ́ɪ, ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ʙᴀ̆́ᴛ đᴀ̂̀ᴜ ᴛʜᴏ̛̉ ɢᴀ̂́ᴘ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̂́ᴛ ʟɪ̣ᴍ đɪ. Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴇ̣ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ đᴇ̂́ɴ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ. Sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ đᴀᴜ ʟᴏ̀ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴇ̣ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ̆̀ɴɢ: “Tʀᴏɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ᴄᴀ̣̂ᴜ ʙᴇ́ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ, ᴠɪ̀ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴇ̂ɴ đᴀ̃ ǫᴜᴀ đᴏ̛̀ɪ”.

Bᴀ̂̀ᴜ ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴍᴀ̆́ᴛ ᴍᴇ̣ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜᴜ̛ đᴏ̂̉ sᴜ̣ᴘ xᴜᴏ̂́ɴɢ, ʙᴀ́ᴄ sɪ̃ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴏ̛ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ́ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ʀᴀ̂́ᴛ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʜᴏ̂ ʜᴀ̂́ᴘ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ɴɢʜᴇ̣ᴛ ᴛʜᴏ̛̉. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ ᴅᴏ ᴄʜᴀ̂́ɴ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴄᴏ́ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴛᴏ̂̉ɴ ʜᴀ̣ɪ ᴅɪ̣ᴄʜ ɴᴀ̃ᴏ ᴛᴜ̉ʏ, ʜᴀʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ɢᴀ̂ʏ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ʜᴏ̣̂ᴘ sᴏ̣.

Vɪ̀ ᴠᴀ̣̂ʏ đᴀ̂ʏ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ xᴇᴍ ʟᴀ̀ ʙᴀ̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ đᴀ̆́ᴛ ɢɪᴀ́ ᴄʜᴏ ᴄᴀ́ᴄ ʙᴀ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ. Vɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴛʀᴇ̉ ᴄᴏɴ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀᴏ̣ɴɢ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴏ̛́ɴ ᴄᴀ̂̀ɴ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴜ́ ʏ́ ʜᴀ̀ɴɢ đᴀ̂̀ᴜ. Kʜɪ ᴄᴏɴ ɴʜᴏ̉ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴇ̂ɴ ᴅᴜ̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ đᴀ̂ʏ:

– Nᴇ̂́ᴜ ᴄᴏɴ ᴛʀᴇ̉ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴀᴍ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴʜᴏ̉, ᴄʜᴀ ᴍᴇ̣ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛᴜ́ɪ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ́ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴋʜᴀ̆ɴ ʟᴀ̣ɴʜ ᴜ̛ᴏ̛́ᴘ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴏ̂̉. Hᴏᴀ̣̆ᴄ đᴜ̛ᴀ ᴄᴏɴ xᴜ́ᴄ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʙᴀ̆̀ɴɢ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ʟᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ́ đᴇ̂̉ ᴄᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣ᴄʜ ᴍᴀ́ᴜ ᴄᴏ ʟᴀ̣ɪ, ʟᴀ̀ᴍ ɢɪᴀ̉ᴍ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ.Cʜᴜ̛ᴏ̛̀ᴍ đᴀ́ ʟᴀ̣ɴʜ ʟᴇ̂ɴ ᴛʀᴀ́ɴ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ ᴄᴏ̂̉ đᴇ̂̉ ᴛʜᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ᴍᴀ́ᴜ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ (Ảɴʜ: Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ)

– Dᴜ̀ɴɢ ɴɢᴏ́ɴ ᴛᴀʏ ᴄᴀ́ɪ ᴠᴀ̀ ɴɢᴏ́ɴ ᴛᴀʏ ᴛʀᴏ̉ ʙᴏ́ᴘ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̃ɪ đᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍᴀ́ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴀ̉ʏ, ᴛʜᴏ̛̉ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ, ɢɪᴜ̛̃ ɴʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴛᴜ̛̀ 5 -10 ᴘʜᴜ́ᴛ. Đᴏ̣̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ɴᴀ̀ʏ sᴇ̃ ᴇ́ᴘ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʟᴇ̂ɴ đɪᴇ̂̉ᴍ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴏ̛̉ ᴠᴀ́ᴄʜ ɴɢᴀ̆ɴ ᴍᴜ̃ɪ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴍᴀ́ᴜ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ. Lᴜ̛ᴜ ʏ́: ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴀ̉ đᴀ̂̀ᴜ ʙᴇ̣̂ɴʜ ɴʜᴀ̂ᴜ ʀᴀ sᴀᴜ ʙᴏ̛̉ɪ ɴɢᴀ̉ đᴀ̂̀ᴜ ʀᴀ sᴀᴜ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴇ̣̂ɴʜ ʙɪ̣ sᴀ̣̆ᴄ, ʜᴏ ᴅᴏ ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ. Nᴇ̂́ᴜ ᴍᴀ́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ᴛʜɪ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴜᴏ̂́ᴛ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̂̉ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ɴɢᴀʏ ʟᴀ̣̂ᴘ ᴛᴜ̛́ᴄ.Dᴜ̀ɴɢ ʟᴜ̛̣ᴄ ʙᴏ́ᴘ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴜ̃ɪ đᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴍᴀ́ᴜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄʜᴀ̉ʏ (Ảɴʜ: Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ)

– Nʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴏ ʀᴀ̆̀ɴɢ ʟᴀ̂́ʏ ɢɪᴀ̂́ʏ ᴠᴇ̣̂ sɪɴʜ ɴʜᴇ́ᴛ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴜ̃ɪ đᴇ̂̉ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴍᴀ́ᴜ ɴʜᴜ̛ɴɢ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʜɪᴇ̣̂ᴜ ǫᴜᴀ̉ ᴠɪ̀ đɪᴇ̂̀ᴜ đᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ᴅᴀ̂̃ɴ đᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̃ᴍ ᴛʀᴜ̀ɴɢ ɴɪᴇ̂ᴍ ᴍᴀ̣ᴄ ᴍᴜ̃ɪ.

– Đᴇ̂̉ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴛᴀ́ɪ ᴘʜᴀ́ᴛ sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴍᴀ́ᴜ đᴀ̃ ᴄᴀ̂̀ᴍ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ɴɢᴏᴀ́ʏ ʜᴏᴀ̣̆ᴄ xɪ̀ ᴍᴜ̃ɪ, ɢɪᴜ̛̃ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ᴛɪᴍ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴇ̂ɴ ᴄᴜ́ɪ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴏ̀ɴɢ ᴠᴀ̀ɪ ɢɪᴏ̛̀ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ. Vᴀ̣̂ʏ ɴᴇ̂ɴ, sᴏɴɢ sᴏɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴀ́ᴘ ʙᴜ̛́ᴄ ᴍᴜ̃ɪ ᴛʜɪ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ đᴀ̣̆ᴛ ᴛʀᴇ̉ ɴɢᴏ̂̀ɪ sᴀᴏ ᴄʜᴏ đᴀ̂̀ᴜ ʜᴏ̛ɪ ᴄᴜ́ɪ xᴜᴏ̂́ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴘʜɪ́ᴀ, sᴀᴜ đᴏ́ ɴʜᴏ̂̉ ᴍᴀ́ᴜ ᴛʀᴏɴɢ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ʀᴀ.Tᴜʏᴇ̣̂ᴛ đᴏ̂́ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴇ̂̉ ᴛʀᴇ̉ ɴɢᴏᴀ́ʏ ᴍᴜ̃ɪ ᴋʜɪ ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ (Ảɴʜ: Iɴᴛᴇʀɴᴇᴛ)

– Kʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏᴀ́ʏ ᴍᴜ̃ɪ, xɪ̀ ᴍᴜ̃ɪ ᴋʜɪ ᴍᴀ́ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ɴɢᴜ̛̀ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ. Nᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛̃ đᴀ̂̀ᴜ ᴏ̛̉ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴀᴏ ʜᴏ̛ɴ ᴛɪᴍ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 2 ᴛɪᴇ̂́ɴɢ đᴇ̂̉ đᴀ̉ᴍ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ́ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴀ̉ʏ ʟᴀ̣ɪ. Nᴇ̂́ᴜ ᴄʜᴀ̉ʏ ᴍᴀ́ᴜ ᴛᴀ́ɪ ᴅɪᴇ̂̃ɴ, ʜᴀ̃ʏ ʜɪ́ᴛ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ đᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ sᴀ̣ᴄʜ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴜ̣ᴄ ᴍᴀ́ᴜ đᴏ̂ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴜ̃ɪ ʙᴀ̣ɴ, xɪ̣ᴛ ᴄᴀ̉ 2 ʙᴇ̂ɴ ᴍᴜ̃ɪ ʙᴀ̆̀ɴɢ ᴛʜᴜᴏ̂́ᴄ xɪ̣ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ sᴜɴɢ ʜᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴜ̛́ᴀ ᴏxʏᴍᴇᴛᴀᴢᴏʟɪɴ (Aꜰʀɪɴ, Dʀɪsᴛᴀɴ,…). Bᴏ́ᴘ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴍᴜ̃ɪ ᴛʜᴇᴏ ᴄᴀ́ᴄʜ đᴀ̃ ᴍᴏ̂ ᴛᴀ̉ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴠᴀ̀ đᴇ̂́ ʙᴇ̣̂ɴʜ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴋɪᴇ̂̉ᴍ ᴛʀᴀ ɴɢᴀʏ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *