bạn thân

ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ 3 ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 9 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ.

 

ʟᴀ̀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜᴀᴜ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ʜᴏ̣ᴄ ᴄᴀ̂́ᴘ 3 ᴆᴇ̂́ɴ ɢɪᴏ̛̀ ᴆᴀ̃ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 9 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴄʜᴜ̛ᴀ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴍᴀ̣ɴʜ ᴍᴇ̃, ᴄᴀ́ ᴛɪ́ɴʜ ɴʜᴜ̛ ᴆᴀ̀ɴ ᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̣ɪ ʏᴇ̂́ᴜ ᴆᴜᴏ̂́ɪ, ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ʏ. ᴄʜɪ̉ ᴠɪ̀ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴛʀᴀᴏ ᴛʜᴀ̂ɴ ʟᴀ̂̀ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ 3 ᴛʜᴀ́ɴɢ ʙɪ̣ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴀ ᴆᴏ́ ʀᴜᴏ̂̀ɴɢ ʀᴀ̂̃ʏ, ᴘʜᴜ̉ɪ ᴛᴀʏ ɴʜᴜ̛ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɢɪ̀. sᴏ̂́ᴄ ᴠɪ̀ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴋʜɪ ᴍᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴄʜᴜ̛̉ᴀ ʜᴏᴀɴɢ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴀ̉ɪ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ. ᴍᴀʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ʟᴀ̂̀ɴ ɴᴏ́ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴠᴀ̀ ɴɢᴀ̆ɴ ᴄᴀ̉ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜɪ̀…

ᴄᴜ̛́ ɴʜɪ̀ɴ ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉ ᴛᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ sᴏ̂́ɴɢ ɴᴜ̛̃ᴀ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɴᴏ́ ǫᴜᴀ́. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ̀ɴ ᴄᴀ́ᴄʜ ɴᴀ̀ᴏ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴇ̂̉ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴠᴀ̃ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂ɪ ʟɪᴇ̂̀ɴ ʙᴀ̣ᴏ ᴍɪᴇ̣̂ɴɢ ɴɢᴏ̉ ʏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ́.

– ʜᴀʏ ʟᴀ̀ ᴛᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ ᴆɪ. ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́, ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴄᴏ́ ʙᴏ̂́ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ sᴏ̛̣ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ɢɪ̀ ᴄᴀ̉. ᴛʜᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛́ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ ɴʜᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ɴʜᴇ́, ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴜ̛̉ ɴᴜ̛̃ᴀ. ᴆᴜ̛́ᴀ ɴʜᴏ̉ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ 5 ʟᴀ̂̀ɴ 7 ʟᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ̆́ᴛ ɴᴏ́ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂́. ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴀ̆́ᴍ.

– ᴍᴀ̀ʏ ʙᴀ̉ᴏ sᴀᴏ ᴄᴏ̛? ᴛᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴀᴜ ᴀ́? ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙɪ̣ ᴀ̂́ᴍ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴛʜᴇ̂́? ᴛᴀᴏ ʟᴀ̀ ʟᴏᴀ̣ɪ ɢᴀ́ɪ ʜᴜ̛, ᴄᴏ̀ɴ ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ᴛʀᴀɪ ɴɢᴏᴀɴ ᴄᴏ́ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ sᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴀ̂́ʏ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴠᴀ̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴆᴀ̂ᴜ, ᴛʜᴏ̂ɪ ᴅᴇ̣ᴘ ᴆɪ. ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴀᴏ, ᴋᴇ̣̂ ᴛᴀᴏ ᴛᴜ̛̣ ʟᴏ.

 

ᴀ̉ɴʜ ᴍɪɴʜ ʜᴏ̣ᴀ

– ᴆᴀ̂ᴜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴏ̛́ɪ ᴋᴇ̂́ᴛ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴄᴜ̛́ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴆɪ ʀᴏ̂̀ɪ ᴍᴀɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ sᴀᴜ. ᴍᴀ̀ʏ ʙᴀ̉ᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴛᴜ̛̣ ʟᴏ, ᴆᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̀ʏ xᴇᴍ ᴛᴜ̛̀ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ̆̀ɴɢ ᴄʜᴀ ᴆᴏ́ ʙᴏ̉ ᴍᴀ̀ʏ, ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴀ́ɪ ɢɪ̀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ sᴜᴏ̂́ᴛ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ. ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ᴄʜɪ̉ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ ᴋɪᴀ ᴋɪ̀ᴀ, ɢɪᴏ̛̀ ɴᴏ́ ᴆᴀɴɢ ᴠᴜɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴏɴ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴋᴇ̣̂ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴍᴀ̀ʏ sᴏ̂́ɴɢ ᴄʜᴇ̂́ᴛ ʀᴀ sᴀᴏ ᴆᴀ̂́ʏ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴀ̀ɴ ʟᴜ̀ɪ ɴᴜ̛̃ᴀ. ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴍᴀɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴀᴏ ɴᴏ́ɪ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣. ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ᴛᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ǫᴜʏ́ ᴍᴀ̀ʏ ɴᴇ̂ɴ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ xɪɴ ᴆᴏ̛ɴ ɢɪᴀ̉ɴ ᴛʜᴏ̂ɪ.

– ɴʜᴜ̛ɴɢ…

ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ʙᴀ̣ɴ ᴄʜᴏ̂́ɴɢ ᴆᴏ̂́ɪ ɢɪ̀ ɴᴜ̛̃ᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴠɪ̀ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʜᴀ̣ɪ. ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ̛̃ ɴʜɪ̀ɴ ɴᴏ́ ᴆᴀᴜ ᴋʜᴏ̂̉, ᴛɪ̀ᴍ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴄʜᴇ̂́ᴛ. ᴛʜᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴅᴜ̀ sᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂́ʏ ᴠᴏ̛̣, ʟᴀ̂́ʏ ʟᴜᴏ̂ɴ ɴᴏ́ ᴠᴇ̂̀ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴇ̂̉ ɢɪᴜ́ᴘ ɴᴏ́ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙᴇ̂́ ᴛᴀ̆́ᴄ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆᴇ̂̉ ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴏ́ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ᴆᴏ̛̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ʟᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴀ̆̀ɴɢ ᴍᴀ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ.

 

ᴠᴇ̂̀ ǫᴜᴇ̂ xɪɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ 2 ʙᴇ̂ɴ ᴄʜᴏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ᴀɪ ɴᴀ̂́ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴɢᴀ̣ᴄ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̆́ᴍ. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛᴏ̂ɪ ʙᴀ̉ᴏ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴏ̛̃ ʟᴀ̀ᴍ ʟɪɴʜ (ᴆᴜ̛́ᴀ ʙᴀ̣ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏ̂ɪ) ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ɴᴇ̂ɴ ʙᴏ̂́ ᴍᴇ̣ ɴᴏ́ɪ ᴛᴏ̂ɪ ʜᴜ̛ ʜᴏ̉ɴɢ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴠᴏ̣̂ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴋʜɪ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ʟɪɴʜ ᴛᴏ ʟᴇ̂ɴ.

ɴɢᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ, ɴᴏ́ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ́ᴄ sᴜᴏ̂́ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʜɪ̀ ᴛʜᴀ̂̀ᴍ: “ᴋɪᴇ̂́ᴘ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴀᴏ ɴᴏ̛̣ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴄᴀ̉ᴍ ᴏ̛ɴ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴀᴏ”. ɢɪ̉ᴀ ᴠᴏ̛̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀, ᴛᴏ̂ɪ ᴄᴜ̛́ ᴛᴜ̛ᴏ̛ɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂̃ɴ ɴᴏ́ ᴆɪ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴋʜᴀ́ᴄʜ ᴠᴀ̀ ɴᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʀᴀ̆̀ɴɢ ᴄᴏ̂ ᴅᴀ̂ᴜ xᴜ́ᴄ ᴆᴏ̣̂ɴɢ ǫᴜᴀ́ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́. ᴆᴀ́ᴍ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ xᴏɴɢ, ɴᴏ́ ᴍᴇ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ ᴍᴀ̀ ɴɢᴀ̂́ᴛ ᴆɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄᴀ̉ ɴʜᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 1 ᴘʜᴇɴ ʜᴏᴀ̉ɴɢ sᴏ̛̣. ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴍᴀʏ ʟᴀ̀ ɴᴏ́ ᴄʜɪ̉ ɴɢᴀ̂́ᴛ ᴆɪ 1 ʟᴜ́ᴄ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴀ̣ɪ, ɴʜɪ̀ɴ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴᴏ́ ɢᴀ̂̀ʏ ʏᴇ̂́ᴜ, xᴀɴʜ xᴀᴏ ᴍᴀ̀ ᴛᴏ̂ɪ xᴏ́ᴛ ʜᴇ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ ʀᴜᴏ̣̂ᴛ. ᴍᴇ̣ ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ ʙᴀ̉ᴏ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴛᴀ̣ɪ ɴᴏ́ ᴏ̂́ᴍ ɴɢʜᴇ́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛʜᴇ̂́.

ᴆᴇ̂ᴍ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ᴆᴇ̂́ɴ, ɴᴏ́ ᴄᴜ̛́ ɴɢᴏ̂̀ɪ ᴄᴏ ʀᴏ ɢᴏ́ᴄ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ɴʜɪ̀ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴᴏ́ɪ ᴄᴀ̂ᴜ ɢɪ̀. ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴆɪ̣ɴʜ ᴛᴀ̆́ᴛ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ɴɢᴜ̉ ᴛʜɪ̀ ɴᴏ́ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ᴛᴀʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴋʜᴇ̃ ʙᴀ̉ᴏ:

– ᴍᴀ̀ʏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛᴀᴏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄʜᴜ̛́?

– ᴏ̛ ʜᴀʏ ᴄᴏɴ ᴅᴏ̛̉ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ, ᴛᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴠᴇ̂̀ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀. ᴛʜᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛̀ɴɢ ɴɢʜɪ̃ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ǫᴜᴀ́ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ ᴆᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ɪ ᴛʜᴀɪ, ᴛᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴇ́ᴘ ᴍᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛᴀ̂ɴ ʜᴏ̂ɴ ʜᴀʏ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ᴆᴀ̂ᴜ. ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴀᴏ ᴠᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ ʏᴇ̂ᴜ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴʜᴀᴜ ᴛʜɪ̀ “ᴀ̂́ʏ” ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴅᴜ̀ sᴀᴏ ᴛᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ʀᴏ̂̀ɪ ʟᴏ ɢɪ̀.

– ᴍᴀ̀ʏ ᴛᴏ̂́ᴛ ǫᴜᴀ́, ᴆᴀ́ɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴄ ᴛᴀᴏ ʟᴀ̣ɪ ʟᴀ̀ᴍ ʜᴏ̉ɴɢ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̀ʏ. ᴛʜᴏ̂ɪ, sᴀᴜ ɴᴀ̀ʏ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴏ́ ʙᴏ̂̀ ʙɪ̣ᴄʜ ᴛᴀᴏ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴅᴀ́ᴍ ɴᴏ́ɪ ɢɪ̀ ᴆᴀ̂ᴜ. ᴍᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ᴛᴀᴏ ᴄᴀ́ɪ ᴅᴀɴʜ ᴘʜᴀ̣̂ɴ ɴᴀ̀ʏ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ́ ᴆᴜ̉ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴀ̀, ᴛᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ xᴇᴍ ᴄᴀ́ɪ ɴᴀ̀ʏ ɴʜᴇ́.

ɴᴏ́ ᴋᴇ́ᴏ ᴠᴀ́ʏ ʟᴇ̂ɴ ʟᴜᴏ̂̀ɴ ᴛᴀʏ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴆɪ̣ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ɢɪ̀ ᴆᴏ́ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴛᴏ̂ɪ sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ. sᴏ̛̣ ɴᴏ́ ᴆɪ̣ɴʜ ᴅᴀ̂ɴɢ ʜɪᴇ̂́ɴ ʟᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴏ̣̂ɪ ɴɢᴀ̆ɴ ɴᴏ́ ʟᴀ̣ɪ.

– ᴇ̂ ᴍᴀ̀ʏ, ᴛᴀᴏ ʙᴀ̉ᴏ ʙᴀᴏ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴀᴏ ᴍᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʏᴇ̂ᴜ ɴʜᴀᴜ ᴛʜɪ̀ ᴍᴏ̛́ɪ ᴀʙᴄ ᴄᴏ̛ ᴍᴀ̀. ᴆᴜ̛̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴛʜᴇ̂́, ᴛᴀᴏ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴄᴏ̛̃ ʟᴀ̆́ᴍ.

– ᴍᴀ̀ʏ ɴɢʜɪ̃ ᴆᴇɴ ᴛᴏ̂́ɪ ɢɪ̀ ᴛʜᴇ̂́? ᴛᴀᴏ ᴄᴏ́ ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜᴏ̂ɪ ᴍᴀ̀.

– ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̂́ᴛ, ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴏ̂̉ ᴆᴏ̉ ɴɢᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ 16 ᴛʏ̉ ᴏ̛̉ ᴛʀᴜɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́, ᴄᴜᴏ̂́ɴ sᴏ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ᴛ ᴋɪᴇ̣̂ᴍ 3 ᴛʏ̉. ᴍᴀ̀ʏ ʟᴀ̂́ʏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛́ ɴᴀ̀ʏ ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂ᴜ ʀᴀ ᴠᴀ̣̂ʏ, ɴʜᴀ̀ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴀ̂ᴜ ɢɪᴀ̀ᴜ ᴄᴏ́ ᴆᴇ̂́ɴ ᴍᴜ̛́ᴄ ɴᴀ̀ʏ.

– ʟᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴛᴀᴏ ᴄʜᴏ ᴆᴀ̂́ʏ. ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀᴏ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏɴ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ 2 ɴᴀ̆ᴍ ʀᴏ̂̀ɪ, ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ ᴄᴏɴ ɴᴇ̂ɴ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴛᴀᴏ. ʜᴏ̂ᴍ ɴᴀʏ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ʙᴀ̀ ᴀ̂́ʏ ᴏ̛̉ ɴᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴠᴇ̂̀ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ᴆᴀ̃ ɢᴜ̛̉ɪ 2 ᴍᴏ́ɴ ǫᴜᴀ̀ ɴᴀ̀ʏ ᴄʜᴏ ᴛᴀᴏ ᴆᴀ̂́ʏ. ᴛᴀᴏ ᴍᴜᴏ̂́ɴ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴛᴀ̣̆ɴɢ ᴍᴀ̀ʏ, ᴅᴜ̀ sᴀᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴆᴀ̃ ᴛʜɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴏ̀ɪ ǫᴜᴀ́ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴋʜɪ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴛᴀᴏ ʀᴏ̂̀ɪ.

– ᴏ̛, ᴄᴀ́ɪ ᴄᴏɴ ᴅᴏ̛̉ ɴᴀ̀ʏ. ɴᴇ̂́ᴜ ᴛᴀᴏ ᴍᴀ̀ sᴏ̂́ɴɢ ᴠɪ̀ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴛʜɪ̀ ᴛᴀᴏ ᴆᴀ̃ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴜ̛ᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ʀᴏ̂̀ɪ. ᴛʜᴏ̂ɪ, ᴆᴏ́ ʟᴀ̀ ǫᴜᴀ̀ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍᴇ̣ ɴᴜᴏ̂ɪ ᴅᴀ̀ɴʜ ᴄʜᴏ ᴍᴀ̀ʏ ᴛʜɪ̀ ᴍᴀ̀ʏ ᴄᴜ̛́ ᴄᴀ̂̀ᴍ ᴆɪ. ᴛᴀᴏ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴆᴀ̂ᴜ. ᴀ̀, ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴀᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴀ̀ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ sᴜ̛̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄʜ xᴜ̛ɴɢ ʜᴏ̂ ᴆɪ ᴍᴏ̛́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ. ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ᴍᴀ̀ʏ – ᴛᴀᴏ ʟᴀ̀ ʙɪ̣ ɴɢʜɪ ᴆᴇ̂́ɴ. ɢᴏ̣ɪ ᴀɴʜ – ᴇᴍ ɴʜᴇ́.

– ᴜ̛̀, ᴛʜɪ̀ ᴀɴʜ – ᴇᴍ.

ᴛᴀ̆́ᴛ ᴆɪᴇ̣̂ɴ ᴆɪ ɴɢᴜ̉, ᴛᴏ̂ɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̣ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ. ʙᴀᴏ ɴʜɪᴇ̂ᴜ ɴᴀʏ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴆᴏ̛ɴ ɢᴏ̂́ɪ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ɢɪᴏ̛̀ ᴛᴜ̛̣ ɴʜɪᴇ̂ɴ ᴄᴏ́ “ᴠᴏ̛̣” ᴍᴀ̀ ʟᴀ̣ ǫᴜᴀ́. ɴɢᴜ̉ sᴀʏ ᴛʜᴇ̂́ ǫᴜᴀ́ɪ ɴᴀ̀ᴏ sᴀ́ɴɢ ʀᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ɴᴀ̆̀ᴍ ᴋʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴀ̂ɴ ᴏ̂ᴍ ɴʜᴀᴜ, ᴄᴏ̀ɴ ɴᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴄᴜ̛́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ɴɢᴜ̀ɴɢ ʙᴀ̉ᴏ ᴆᴇ̂ᴍ ǫᴜᴀ ᴛᴏ̂ɪ ᴄʜᴀ̆̉ɴɢ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʏ́ ʟᴀ̀ ɴᴏ́ ᴆᴀɴɢ ᴄᴏ́ ʙᴀ̂̀ᴜ ᴍᴀ̀ ᴄᴜ̛́ ʟᴀ̀ᴍ ᴛᴏ̛́ɪ. ɴɢʜᴇ ɴᴏ́ ɴᴏ́ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ, ᴛᴏ̂ɪ xᴀ̂́ᴜ ʜᴏ̂̉ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀ɴɢ. ᴛʜᴇ̂́ ʟᴀ̀ ᴄᴏ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴆᴏ́ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̂ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ɴᴏ́ ʟᴀ̀ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴏ̂̀ɪ ᴆᴀ̂́ʏ.

ᴏ̂ᴍ ʟᴀ̂́ʏ ɴᴏ́, ᴛᴏ̂ɪ ʜᴜ̛́ᴀ ᴛᴜ̛̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ sᴀᴜ sᴇ̃ ᴄᴏɪ ᴄᴏɴ ɴᴏ́ ɴʜᴜ̛ ᴄᴏɴ ᴆᴇ̉ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀ɴʜ ᴠᴀ̀ sᴇ̃ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴇ̣ ᴄᴏɴ ɴᴏ́ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ sᴏ̂́ɴɢ ᴛʀᴏɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ǫᴜᴇ̂ɴ ᴆɪ ǫᴜᴀ̃ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛᴀ̆ᴍ ᴛᴏ̂́ɪ ᴋɪᴀ. ᴄᴏ̀ɴ ɴʜᴀ̀ ᴠᴀ̀ 3 ᴛʏ̉ ᴋɪᴀ, ᴛᴏ̂ɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴆɪ̣ɴʜ ᴆᴜ̛ᴀ ᴠᴏ̛̣ ᴄᴏɴ ʟᴇ̂ɴ ᴆᴏ́ ᴏ̛̉ ᴠᴀ̀ ᴍᴏ̛̉ ǫᴜᴀ́ɴ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴠᴀ̣̂ᴛ ʟɪᴇ̣̂ᴜ xᴀ̂ʏ ᴅᴜ̛̣ɴɢ. ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴɢᴏ̛̀ ɴʜᴏ̛̀ ᴠɪ̣ ᴛʜᴇ̂́ ɴɢᴏ̂ɪ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ᴛʜᴜ̛̣ ᴠᴀ̀ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴀ̂́ʏ ɢɪᴏ̛̀ sᴀᴜ 5 ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴏ̛̣ ᴄʜᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴀ̆ɴ ᴘʜᴀ̂́ᴛ ʟᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɢᴀ̣̆ᴘ ɢɪᴏ́. ᴄᴀ́ɪ ᴆᴀ́ɴɢ ǫᴜʏ́ ʜᴏ̛ɴ ʟᴀ̀ ɢɪᴏ̛̀ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̃ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ̂̀ɴ ɴʜᴀᴜ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴏ̂ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛᴀ̣ɪ ʀᴀ̂́ᴛ ᴆᴀɴɢ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ 2 ᴄᴀ̣̂ᴜ ᴛʀᴀɪ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *