B̼é̼ ̼T̼r̼α̼ι̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼3̼

Th̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼(̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼(̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ố̼c̼ ̼T̼h̼ổ̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼)̼.

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ả̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼
̼

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼.̼

V̼à̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼N̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼.̼ ̼

N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼N̼a̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼2̼6̼/̼4̼,̼ ̼N̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

B̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼N̼a̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼g̼ợ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼.̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼ộ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼à̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼C̼Q̼C̼S̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼ở̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ố̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼a̼
̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼9̼5̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼

D̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼k̼è̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼C̼ố̼c̼ ̼T̼h̼ổ̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼.̼

T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼N̼a̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ọ̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼t̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼é̼n̼ ̼N̼a̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ò̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼n̼h̼ừ̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼,̼ ̼N̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼n̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼Gi̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼e̼o̼ ̼h̼ẹ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ờ̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼.̼ ̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼-̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼N̼a̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼ấ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼.

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
C̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼i̼ã̼y̼ ̼d̼ụ̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼

B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼N̼ộ̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ẹ̼o̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼N̼a̼”̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼N̼a̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼d̼ộ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼“̼m̼ẹ̼ ̼N̼a̼”̼.̼ ̼

Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼L̼ý̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼!̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼ ̼T̼ư̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼M̼ả̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼o̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼T̼ư̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼.̼ ̼“̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼C̼A̼ ̼x̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼Q̼C̼S̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ị̼ ̼X̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼”̼.̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼v̼i̼e̼t̼n̼a̼m̼n̼e̼t̼.̼v̼n̼/̼m̼e̼-̼g̼h̼e̼-̼n̼h̼a̼n̼-̼t̼a̼m̼-̼d̼o̼i̼-̼n̼u̼o̼c̼-̼s̼o̼i̼-̼v̼a̼o̼-̼m̼a̼t̼-̼c̼o̼n̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼1̼9̼8̼6̼8̼.̼h̼t̼m̼l̼
T̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼’̼t̼a̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ạ̼ ̼g̼i̼ó̼’̼
T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼Q̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼u̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼Đ̼.̼A̼.̼M̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼)̼ ̼l̼à̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼ở̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼(̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼)̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼b̼ế̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼”̼t̼a̼i̼ ̼b̼a̼y̼ ̼v̼ạ̼ ̼g̼i̼ó̼”̼.̼

T̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼:̼ ̼

”̼V̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼.̼ ̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼̼”̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼ử̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼,̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ả̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼i̼m̼ ̼ắ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼.̼
S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼M̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼1̼0̼0̼m̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼s̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ 3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼,̼ ̼r̼á̼t̼.̼ “̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼”̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼m̼ờ̼ ̼m̼ờ̼.̼ ̼

T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼ N̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼a̼x̼i̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼.̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼.

̼T̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼V̼T̼C̼ ̼N̼e̼w̼s̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼i̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

“̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼h̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.

K̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼
̼G̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼h̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼T̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼T̼.̼T̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼T̼.̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼̼

Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼a̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼a̼x̼i̼t̼ ̼t̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼̼ T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼Đ̼.̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼.̼A̼.̼M̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼c̼ổ̼,̼ ̼n̼g̼ự̼c̼…̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼.̼̼ 5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼.̼H̼.̼H̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼1̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼à̼ ̼L̼ầ̼m̼,̼ ̼T̼P̼ ̼H̼ạ̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *