Vợ bị rắn cắn l

V̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲g̲ì̲ ̲h̲ế̲t̲ ̲c̲ả̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲n̲g̲h̲è̲o̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲đ̲ẻ̲ ̲m̲à̲ ̲v̲ì̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲l̲u̲ậ̲n̲ ̲l̲o̲ã̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲h̲ ̲t̲r̲ù̲n̲g̲,̲ ̲k̲h̲ó̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲Y̲ ̲h̲ọ̲c̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲đ̲ạ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲a̲n̲ ̲t̲h̲i̲ệ̲p̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲r̲ấ̲t̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲m̲a̲n̲h̲.̲ ̲C̲h̲ỉ̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲o̲n̲g̲ ̲c̲h̲ờ̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲m̲a̲y̲ ̲m̲ắ̲n̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲h̲i̲a̲ ̲t̲a̲y̲ ̲b̲à̲,̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲b̲à̲ ̲đ̲i̲ ̲t̲ì̲m̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲h̲e̲.̲ ̲B̲à̲ ̲m̲u̲ố̲n̲ ̲c̲ả̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲y̲ ̲ở̲ ̲b̲ê̲n̲ ̲c̲ạ̲n̲h̲,̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲,̲ ̲c̲h̲e̲ ̲c̲h̲ở̲,̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲.̲ ̲C̲h̲o̲ ̲d̲ù̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲k̲h̲i̲ế̲n̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲l̲à̲m̲ ̲m̲ẹ̲.̲

̲B̲à̲ ̲d̲ự̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲h̲a̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲d̲ư̲ ̲g̲i̲ả̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲s̲ẽ̲ ̲x̲i̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲u̲ô̲i̲.̲ ̲C̲o̲n̲ ̲n̲à̲o̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲,̲ ̲m̲i̲ễ̲n̲ ̲s̲a̲o̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲h̲ạ̲n̲h̲ ̲p̲h̲ú̲c̲,̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲á̲i̲ ̲n̲g̲o̲a̲n̲ ̲n̲g̲o̲ã̲n̲,̲ ̲c̲ó̲ ̲h̲i̲ế̲u̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲a̲ ̲m̲ẹ̲ ̲l̲à̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲b̲à̲,̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲p̲h̲ậ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲t̲ố̲t̲,̲ ̲t̲ì̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ồ̲n̲g̲ ̲c̲a̲m̲ ̲c̲ộ̲n̲g̲ ̲k̲h̲ổ̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲à̲.̲

̲Ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲l̲à̲m̲ ̲n̲ô̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲c̲h̲ủ̲ ̲y̲ế̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲c̲u̲ộ̲c̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲đ̲ủ̲ ̲ă̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲n̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲c̲á̲c̲h̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲t̲h̲ê̲m̲ ̲t̲i̲ề̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ắ̲t̲ ̲b̲ó̲p̲,̲ ̲m̲a̲n̲g̲ ̲t̲i̲ề̲n̲ ̲r̲a̲ ̲m̲u̲a̲ ̲í̲t̲ ̲g̲à̲,̲ ̲í̲t̲ ̲v̲ị̲t̲ ̲v̲ề̲ ̲c̲h̲ă̲m̲ ̲s̲ó̲c̲.̲ ̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲ ̲Đ̲ế̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲c̲h̲ó̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲c̲ù̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲y̲ê̲u̲ ̲q̲u̲ý̲,̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲n̲ó̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲b̲a̲o̲ ̲g̲i̲ờ̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲á̲i̲ ̲ý̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲b̲ạ̲o̲ ̲h̲à̲n̲h̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲v̲ậ̲t̲.̲

N̲h̲i̲ề̲u̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ắ̲c̲ ̲đ̲ầ̲u̲ ̲t̲i̲ế̲c̲ ̲n̲u̲ố̲i̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲ă̲n̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ứ̲c̲,̲ ̲h̲a̲y̲ ̲g̲i̲ú̲p̲ ̲đ̲ỡ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲ ̲m̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲s̲ố̲n̲g̲ ̲b̲ạ̲c̲ ̲q̲u̲á̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲c̲h̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲t̲r̲á̲c̲h̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲m̲à̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ò̲n̲ ̲n̲ợ̲ ̲n̲ầ̲n̲ ̲g̲ì̲ ̲k̲i̲ế̲p̲ ̲t̲r̲ư̲ớ̲c̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲k̲i̲ế̲p̲ ̲n̲à̲y̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲t̲r̲ả̲ ̲m̲à̲ ̲t̲h̲ô̲i̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲b̲ằ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲ữ̲n̲g̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲đ̲a̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲v̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ừ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲i̲.̲

M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲t̲h̲e̲o̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲r̲ừ̲n̲g̲ ̲l̲ấ̲y̲ ̲c̲ủ̲i̲.̲ ̲T̲h̲ấ̲y̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲t̲h̲o̲i̲ ̲t̲h̲ó̲p̲ ̲t̲h̲ở̲,̲ ̲đ̲u̲ô̲i̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲n̲ặ̲n̲g̲.̲ ̲R̲ắ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲ó̲ ̲a̲i̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲ ̲đ̲â̲u̲,̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲h̲ã̲i̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲b̲ỏ̲ ̲đ̲i̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲đ̲ộ̲n̲g̲ ̲l̲ò̲n̲g̲,̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲B̲à̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲l̲o̲ạ̲i̲ ̲l̲á̲ ̲r̲ừ̲n̲g̲ ̲c̲ầ̲m̲ ̲m̲á̲u̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲n̲h̲a̲n̲h̲ ̲c̲h̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲i̲ ̲k̲i̲ế̲m̲ ̲n̲ó̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲c̲h̲o̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲.̲ ̲B̲à̲ ̲v̲ừ̲a̲ ̲l̲à̲m̲ ̲x̲o̲n̲g̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲k̲h̲á̲c̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲,̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲n̲g̲a̲y̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲â̲n̲ ̲b̲à̲.̲

̲B̲à̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲o̲á̲n̲g̲ ̲v̲á̲n̲g̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲k̲ê̲u̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲n̲g̲ấ̲t̲ ̲l̲ị̲m̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲l̲a̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲,̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲à̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲h̲ố̲t̲ ̲h̲o̲ả̲n̲g̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ì̲n̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲,̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲b̲à̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲s̲ẵ̲n̲ ̲d̲a̲o̲ ̲t̲r̲o̲n̲g̲ ̲t̲a̲y̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲đ̲ó̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲đ̲á̲n̲h̲ ̲c̲h̲ế̲t̲ ̲n̲ó̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲n̲ó̲ ̲c̲ứ̲ ̲t̲r̲ư̲ờ̲n̲ ̲q̲u̲a̲n̲h̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲t̲h̲ả̲ ̲c̲ả̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲đ̲i̲.̲

̲B̲à̲ ̲s̲a̲u̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲c̲ắ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ổ̲ ̲b̲ệ̲n̲h̲ ̲n̲ằ̲m̲ ̲l̲i̲ệ̲t̲ ̲g̲i̲ư̲ờ̲n̲g̲.̲ ̲B̲à̲ ̲ố̲m̲ ̲k̲i̲ể̲u̲ ̲g̲ì̲ ̲m̲à̲ ̲l̲ạ̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲ă̲n̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲g̲ì̲,̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲b̲u̲ồ̲n̲ ̲n̲ô̲n̲.̲ ̲K̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲u̲y̲ệ̲t̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲v̲ì̲ ̲t̲h̲u̲ố̲c̲ ̲t̲h̲a̲n̲g̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲m̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲.̲ ̲B̲à̲ ̲c̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲v̲ì̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲đ̲ư̲ợ̲c̲ ̲x̲é̲t̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲h̲i̲ế̲m̲ ̲m̲u̲ộ̲n̲ ̲m̲à̲.̲ ̲C̲à̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲y̲,̲ ̲b̲à̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲x̲a̲n̲h̲ ̲x̲a̲o̲,̲ ̲v̲à̲n̲g̲ ̲v̲ọ̲t̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲s̲ợ̲,̲ ̲s̲ợ̲ ̲l̲ắ̲m̲,̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲s̲ẽ̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲v̲ĩ̲n̲h̲ ̲v̲i̲ễ̲n̲ ̲r̲ờ̲i̲ ̲x̲a̲ ̲b̲à̲.̲

̲G̲ầ̲n̲ ̲3̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲s̲a̲u̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲b̲ị̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲c̲ắ̲n̲,̲ ̲s̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲l̲ú̲c̲ ̲c̲à̲n̲g̲ ̲y̲ế̲u̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲ả̲m̲ ̲g̲i̲á̲c̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲b̲à̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲a̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲ ̲k̲h̲i̲ ̲b̲à̲ ̲t̲h̲ề̲u̲ ̲t̲h̲à̲o̲ ̲g̲ọ̲i̲ ̲t̲ê̲n̲ ̲ô̲n̲g̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲đ̲à̲n̲h̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲n̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲b̲á̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲h̲à̲n̲g̲ ̲x̲ó̲m̲ ̲r̲ằ̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲s̲ắ̲p̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲q̲u̲á̲ ̲k̲h̲ỏ̲i̲.̲ ̲M̲ọ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲n̲h̲ì̲n̲ ̲b̲à̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲đ̲ô̲n̲g̲ ̲l̲ắ̲m̲.̲ ̲A̲i̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲x̲ó̲t̲ ̲x̲a̲ ̲v̲ì̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲ă̲n̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲ ̲m̲à̲ ̲p̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ị̲u̲ ̲c̲ả̲n̲h̲ ̲h̲ẩ̲m̲ ̲h̲i̲u̲.̲ ̲B̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲…̲

̲-̲R̲ắ̲n̲…̲ ̲T̲r̲ờ̲i̲ ̲ơ̲i̲ ̲r̲ắ̲n̲…̲
̲
̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲h̲é̲t̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲t̲h̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲a̲n̲h̲ ̲k̲h̲i̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲b̲ò̲ ̲v̲à̲o̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲c̲ử̲a̲ ̲n̲h̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲,̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲đ̲u̲ổ̲i̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲c̲h̲ú̲n̲g̲ ̲đ̲ã̲ ̲b̲ò̲ ̲đ̲i̲ ̲m̲ấ̲t̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ợ̲t̲ ̲t̲h̲ấ̲y̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲đ̲ó̲ ̲q̲u̲e̲n̲ ̲v̲ô̲ ̲c̲ù̲n̲g̲.̲ ̲N̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲h̲ư̲a̲ ̲k̲ị̲p̲ ̲n̲g̲h̲ĩ̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲h̲ơ̲n̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲b̲à̲ ̲h̲o̲ ̲s̲ặ̲c̲ ̲s̲ụ̲a̲ ̲r̲ồ̲i̲ ̲ô̲m̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲n̲ô̲n̲ ̲ọ̲e̲ ̲d̲ữ̲ ̲d̲ộ̲i̲,̲ ̲c̲h̲ă̲n̲ ̲đ̲ắ̲p̲ ̲n̲g̲a̲n̲g̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲r̲ơ̲i̲ ̲r̲a̲ ̲đ̲ể̲ ̲l̲ộ̲ ̲r̲a̲ ̲v̲ù̲n̲g̲ ̲b̲ụ̲n̲g̲ ̲l̲ồ̲i̲ ̲l̲ê̲n̲ ̲b̲ấ̲t̲ ̲t̲h̲ư̲ờ̲n̲g̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲à̲.̲ ̲M̲ộ̲t̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲i̲n̲h̲ ̲n̲g̲h̲i̲ệ̲m̲ ̲m̲ắ̲t̲ ̲s̲á̲n̲g̲ ̲r̲ự̲c̲ ̲l̲ê̲n̲,̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲g̲ầ̲n̲ ̲h̲ỏ̲i̲ ̲b̲à̲ ̲v̲à̲i̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲,̲ ̲b̲à̲ ̲g̲ậ̲t̲ ̲đ̲ầ̲u̲.̲ ̲K̲h̲ô̲n̲g̲ ̲n̲g̲ờ̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲ấ̲y̲ ̲l̲ạ̲i̲ ̲h̲é̲t̲ ̲l̲ê̲n̲:̲

̲-̲Đ̲ại̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲,̲ ̲c̲ô̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲c̲h̲ắ̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲r̲ồ̲i̲!̲!̲

̲C̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲á̲i̲ ̲d̲á̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲g̲ư̲ờ̲i̲ ̲p̲h̲ụ̲ ̲n̲ữ̲ ̲ấ̲y̲ ̲n̲ó̲i̲.̲ ̲B̲a̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲,̲ ̲a̲i̲ ̲d̲á̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲đ̲ô̲i̲ ̲v̲ợ̲ ̲c̲h̲ồ̲n̲g̲ ̲ấ̲y̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲o̲n̲?̲?̲ ̲B̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲n̲g̲ơ̲ ̲n̲g̲á̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲k̲é̲m̲,̲ ̲m̲ặ̲c̲ ̲d̲ù̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲c̲ơ̲ ̲t̲h̲ể̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲n̲h̲i̲ề̲u̲ ̲d̲ấ̲u̲ ̲h̲i̲ệ̲u̲ ̲l̲ạ̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲n̲g̲à̲n̲ ̲v̲ạ̲n̲ ̲l̲ầ̲n̲ ̲b̲à̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲t̲i̲n̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ì̲n̲h̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲a̲i̲.̲ ̲L̲à̲m̲ ̲s̲a̲o̲ ̲c̲ó̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲đ̲ó̲?̲?̲ ̲P̲h̲ả̲i̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲k̲h̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲k̲ế̲t̲ ̲q̲u̲ả̲ ̲k̲h̲á̲m̲ ̲v̲à̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ẳ̲n̲g̲ ̲đ̲ị̲n̲h̲ ̲c̲h̲ắ̲c̲ ̲n̲ị̲c̲h̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲b̲á̲c̲ ̲s̲ỹ̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲t̲ấ̲t̲ ̲c̲ả̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲x̲ú̲m̲ ̲v̲à̲o̲ ̲c̲h̲ú̲c̲ ̲m̲ừ̲n̲g̲ ̲g̲i̲a̲ ̲đ̲ì̲n̲h̲ ̲ô̲n̲g̲.̲ ̲B̲á̲c̲ ̲s̲ỹ̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲l̲ẽ̲ ̲d̲o̲ ̲c̲h̲ế̲ ̲đ̲ộ̲ ̲ă̲n̲ ̲u̲ố̲n̲g̲ ̲đ̲ầ̲y̲ ̲đ̲ủ̲ ̲v̲à̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲h̲o̲ạ̲t̲ ̲đ̲i̲ề̲u̲ ̲đ̲ộ̲ ̲n̲ê̲n̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲ó̲ ̲p̲h̲é̲p̲ ̲m̲à̲u̲ ̲n̲à̲y̲.̲ ̲Ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲s̲u̲n̲g̲ ̲s̲ư̲ớ̲n̲g̲ ̲đ̲ế̲n̲ ̲m̲ứ̲c̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲b̲i̲ế̲t̲ ̲n̲ó̲i̲ ̲l̲ờ̲i̲ ̲n̲à̲o̲ ̲v̲ớ̲i̲ ̲n̲h̲a̲u̲ ̲n̲ữ̲a̲,̲ ̲c̲u̲ố̲i̲ ̲c̲ù̲n̲g̲ ̲ư̲ớ̲c̲ ̲m̲ơ̲ ̲l̲ớ̲n̲ ̲n̲h̲ấ̲t̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲t̲h̲à̲n̲h̲ ̲h̲i̲ệ̲n̲ ̲t̲h̲ự̲c̲ ̲r̲ồ̲i̲.̲
̲Đ̲ủ̲ ̲t̲h̲á̲n̲g̲ ̲đ̲ủ̲ ̲n̲g̲à̲y̲ ̲t̲h̲ì̲ ̲đ̲ứ̲a̲ ̲c̲o̲n̲ ̲b̲é̲ ̲b̲ỏ̲n̲g̲,̲ ̲s̲ự̲ ̲n̲g̲ó̲n̲g̲ ̲đ̲ợ̲i̲ ̲b̲a̲o̲ ̲n̲ă̲m̲ ̲c̲ủ̲a̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲c̲h̲à̲o̲ ̲đ̲ờ̲i̲ ̲k̲h̲ỏ̲e̲ ̲m̲ạ̲n̲h̲.̲ ̲B̲ế̲ ̲c̲o̲n̲ ̲t̲r̲ê̲n̲ ̲t̲a̲y̲ ̲m̲à̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲v̲ẫ̲n̲ ̲k̲h̲ô̲n̲g̲ ̲d̲á̲m̲ ̲t̲i̲n̲ ̲v̲à̲o̲ ̲s̲ự̲ ̲t̲h̲ậ̲t̲.̲ ̲R̲ồ̲i̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲c̲h̲ợ̲t̲ ̲n̲h̲ớ̲ ̲c̲h̲u̲y̲ệ̲n̲ ̲c̲ứ̲u̲ ̲h̲a̲i̲ ̲c̲o̲n̲ ̲r̲ắ̲n̲ ̲b̲à̲ ̲l̲i̲ề̲n̲ ̲c̲ó̲ ̲t̲h̲a̲i̲ ̲n̲g̲a̲y̲.̲ ̲C̲h̲ú̲n̲g̲ ̲c̲h̲ỉ̲ ̲l̲à̲ ̲c̲o̲n̲ ̲v̲ậ̲t̲ ̲n̲h̲ư̲n̲g̲ ̲c̲ũ̲n̲g̲ ̲l̲à̲ ̲m̲ộ̲t̲ ̲s̲i̲n̲h̲ ̲m̲ạ̲n̲g̲.̲ ̲P̲h̲ả̲i̲ ̲c̲h̲ă̲n̲g̲ ̲ô̲n̲g̲ ̲b̲à̲ ̲v̲ì̲ ̲ă̲n̲ ̲ở̲ ̲h̲i̲ề̲n̲ ̲l̲à̲n̲h̲,̲ ̲p̲h̲ú̲c̲ ̲đ̲ứ̲c̲,̲ ̲t̲r̲ờ̲i̲ ̲t̲h̲ư̲ơ̲n̲g̲ ̲m̲ớ̲i̲ ̲c̲h̲o̲ ̲n̲h̲ư̲ ̲v̲ậ̲y̲?̲

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *