Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼

C̼ô̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼B̼ầ̼m̼ ̼T̼í̼m̼ ̼L̼ư̼n̼g̼,̼ ̼N̼h̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼H̼u̼y̼n̼h̼ ̼C̼h̼â̼m̼ ̼C̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼ỏ̼ ̼Q̼u̼a̼

̼V̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼“̼t̼r̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼ý̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

C̼ô̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼1̼ ̼(̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼(̼1̼0̼/̼5̼)̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼2̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼D̼i̼ễ̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼h̼u̼ ̼P̼h̼ú̼c̼(̼*̼)̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼ ̼v̼a̼i̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼à̼ ̼M̼i̼n̼h̼(̼*̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼.̼

C̼ô̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼V̼i̼e̼Z̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼d̼i̼ế̼m̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ẵ̼n̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼,̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼S̼ở̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼.̼

̼M̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼M̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼”̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼o̼n̼l̼i̼n̼e̼ ̼v̼ì̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

C̼ô̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼S̼i̼n̼h̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼,̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

Ɓ̼é̼ ̼G̼á̼ɨ̼ ̼Ɓ̼ị̼ ̼П̼ɦ̼ấ̼n̼ ̼Đ̼ầ̼υ̼ ̼Ҳ̼ả̼ ̼V̼à̼o̼ ̼B̼ồ̼п̼ ̼C̼ầ̼υ̼,̼ ̼Đ̼á̼п̼ɦ̼ ̼П̼á̼t̼ ̼2̼ ̼C̼â̼y̼ ̼R̼o̼ɨ̼ ̼T̼ầ̼m̼ ̼V̼ô̼п̼g̼,̼ ̼Ɓ̼ầ̼m̼ ̼D̼ậ̼ρ̼ ̼V̼ù̼п̼g̼ ̼K̼í̼п̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̼̀ ̼Т̼ɪ̼ê̼υ̼ ̼ᴄ̼ủ̼ɑ̼ ̼Ɡ̼ɪ̼̼̀ ̼Ɡ̼ɦ̼ẻ̼ ̼1̼0̼0̼0̼ ̼ᴆ̼ồ̼п̼ɡ̼

C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼

C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼A̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼2̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼,̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼.̼ệ̼t̼,̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ầ̼y̼ ̼t̼r̼ụ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼v̼.̼ọ̼t̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ậ̼u̼)̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼A̼.̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Á̼i̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼0̼3̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ê̼u̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼à̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼k̼i̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼r̼.̼o̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼.̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼P̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼2̼4̼/̼2̼4̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼.̼

M̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼d̼.̼ậ̼p̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼p̼h̼.̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼”̼.̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼V̼n̼E̼x̼p̼r̼e̼s̼s̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼,̼ ̼t̼.̼à̼n̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼”̼M̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ú̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼M̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼,̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ó̼t̼ ̼l̼á̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼u̼a̼ ̼x̼ó̼t̼.̼

̼”̼X̼e̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼b̼é̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ứ̼c̼.̼ ̼Đ̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼k̼.̼í̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼n̼.̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼b̼ạ̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼o̼a̼n̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼u̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼a̼y̼.̼ ̼L̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ẫ̼m̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼r̼.̼o̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ả̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼.̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼a̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ị̼”̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼o̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼d̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼H̼i̼ế̼u̼

̼C̼ò̼n̼ ̼đ̼ộ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼à̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼:̼ ̼”̼Đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼.̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼a̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẫ̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ó̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼?̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼ ̼á̼.̼c̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼a̼o̼?̼”̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼L̼y̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼”̼Đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ả̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼á̼o̼ ̼g̼ạ̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼H̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼é̼.̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ư̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼à̼!̼ ̼M̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼”̼.̼

M̼ẹ̼ ̼g̼h̼ẻ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼.̼ồ̼n̼ ̼c̼.̼ầ̼u̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Á̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼.̼8̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼y̼ ̼á̼n̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼ấ̼p̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼X̼.̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼H̼.̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼“̼C̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼”̼.̼ ̼D̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼(̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼3̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼t̼.̼ù̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼a̼o̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼ê̼u̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼

̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼;̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼K̼.̼A̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼ ̼T̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ử̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼.̼n̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼ở̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼(̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼)̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼b̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼1̼5̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼d̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼“̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼ờ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼V̼â̼n̼ ̼-̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼.̼T̼.̼H̼.̼T̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼2̼/̼3̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼à̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼,̼ ̼l̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼y̼.̼

̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼

̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼t̼ầ̼m̼ ̼v̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼â̼y̼ ̼g̼ã̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼.̼

̼C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼n̼h̼é̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼ệ̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ổ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼a̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼u̼ể̼ ̼o̼ả̼i̼,̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼h̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼2̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼ò̼ ̼D̼ầ̼u̼ ̼(̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼.̼â̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ằ̼n̼ ̼r̼.̼o̼i̼.̼

̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼1̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ậ̼n̼.̼ ̼V̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼.̼

T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼.̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼1̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼h̼ú̼y̼ ̼Á̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼n̼h̼ ̼c̼â̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼

̼B̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼y̼ ̼(̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼T̼â̼y̼ ̼N̼i̼n̼h̼)̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼t̼ỉ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼h̼ả̼ ̼Á̼i̼ ̼l̼à̼ ̼1̼6̼%̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *