N̼a̼m̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼L̼ớ̼p̼ ̼7̼

N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼,̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼o̼á̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ầ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼X̼ứ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼)̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼1̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼


̼E̼m̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼à̼n̼g̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼7̼h̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼3̼/̼9̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼r̼.̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼N̼à̼n̼g̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼à̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼v̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼u̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ô̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼7̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼r̼.̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼L̼.̼T̼.̼T̼r̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ờ̼.̼


̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼

̼G̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼L̼ụ̼c̼ ̼Đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼4̼/̼9̼,̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼T̼â̼m̼.̼
Đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼


̼“̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼ạ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼.̼

̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼T̼3̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼.̼


̼E̼m̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼-̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼–̼ ̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼“̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼T̼3̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ệ̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ệ̼n̼h̼ ̼1̼5̼-̼4̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼y̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼.̼ ̼E̼m̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼“̼A̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼ơ̼i̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼”̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼á̼o̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼â̼y̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ạ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ô̼i̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼N̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼5̼-̼4̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼D̼a̼n̼h̼ ̼M̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼,̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼(̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼r̼ủ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼B̼à̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ơ̼i̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼t̼o̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼e̼m̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼á̼o̼ ̼p̼h̼a̼o̼ ̼t̼o̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼b̼ơ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ớ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼,̼ ̼“̼đ̼â̼m̼ ̼g̼ấ̼u̼”̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼p̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼a̼i̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼.̼ ̼H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼,̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼.̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼ư̼ớ̼c̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼ổ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼”̼.̼


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼A̼n̼h̼ ̼(̼B̼í̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼Đ̼ậ̼u̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼T̼o̼à̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼r̼õ̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼o̼à̼n̼:̼ ̼“̼T̼o̼à̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼.̼ ̼A̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼a̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼í̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼ắ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ớ̼m̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼s̼i̼ê̼n̼g̼ ̼n̼ă̼n̼g̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼-̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ì̼m̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼


̼V̼ừ̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼T̼o̼à̼n̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼m̼á̼t̼ ̼m̼ẻ̼,̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ổ̼ ̼m̼ư̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼u̼.̼

̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ậ̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ắ̼m̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼ạ̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ả̼ ̼-̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ẩ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼ể̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼.̼.̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼y̼ê̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼é̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ấ̼y̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼h̼i̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ữ̼a̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼ ̼2̼0̼,̼ ̼3̼0̼ ̼h̼a̼y̼ ̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼.̼.̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼8̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼ỡ̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼x̼u̼â̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ụ̼t̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼t̼o̼ả̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *