p.P̼h̼ó̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼T̼ị̼c̼h̼

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼R̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼i̼ễ̼u̼ ̼2̼ ̼ở̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼T̼r̼e̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

̼N̼h̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼7̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼9̼/̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼-̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼A̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼B̼S̼ ̼5̼0̼A̼+̼0̼1̼3̼.̼8̼3̼ ̼d̼o̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼m̼ ̼2̼1̼ ̼+̼ ̼7̼0̼0̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼L̼ứ̼c̼)̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ổ̼ ̼l̼ố̼p̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼ả̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼n̼h̼à̼o̼.̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼t̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼9̼)̼,̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼(̼S̼N̼1̼9̼8̼1̼)̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼.̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼2̼0̼2̼1̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼ỳ̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼2̼0̼2̼6̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼,̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼d̼ự̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼ủ̼y̼,̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼;̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼;̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼i̼ ̼-̼ ̼t̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼;̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼;̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼;̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼Q̼u̼y̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼-̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ú̼c̼,̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼T̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼-̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼ắ̼c̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼h̼u̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ầ̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼T̼P̼,̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼T̼P̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼o̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼ủ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼;̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼T̼h̼ủ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼N̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼8̼/̼1̼2̼,̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼k̼ỳ̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼3̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼â̼n̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼Đ̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼p̼h̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼9̼5̼,̼2̼3̼%̼ ̼v̼à̼ ̼9̼0̼,̼4̼%̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼4̼/̼1̼9̼7̼0̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼K̼ỹ̼ ̼s̼ư̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼C̼ử̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼C̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼l̼ý̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ò̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼G̼Đ̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼q̼u̼ậ̼n̼ ̼7̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼X̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *