P;N̼g̼ữ̼ ̼2

D̼ù̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ ̼r̼.̼ấ̼t̼ ̼t̼.̼à̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ộ̼c̼:̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼p̼h̼.̼â̼n̼ ̼g̼à̼;̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼.̼n̼,̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼v̼à̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼0̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỗ̼ ̼Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼-̼ ̼K̼ỳ̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼k̼h̼.̼ở̼i̼ ̼t̼.̼ố̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼a̼m̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼c̼.̼ộ̼.̼m̼ ̼c̼.̼á̼n̼”̼ ̼ở̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼t̼.̼i̼ề̼n̼ ̼á̼.̼n̼:̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼.̼ộ̼m̼ ̼c̼.̼ắ̼p̼ ̼t̼.̼à̼i̼ ̼s̼.̼ả̼n̼ ̼v̼à̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼d̼o̼ ̼“̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼”̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼ẻ̼o̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼.̼

V̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼X̼á̼ ̼-̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼:̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼.̼Q̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼H̼.̼K̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼2̼)̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼g̼h̼.̼e̼n̼ ̼t̼.̼u̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ớ̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼3̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼l̼y̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ò̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼v̼à̼ ̼H̼.̼K̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼

N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼8̼,̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼4̼)̼,̼ ̼ở̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼N̼ẻ̼o̼ ̼-̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼ ̼-̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼á̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

ảnh minh họa
N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼.̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ữ̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.̼ã̼i̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼6̼/̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼h̼.̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼.̼ạ̼n̼ ̼x̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼K̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼m̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼.̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼,̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼.̼

Q̼u̼á̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼.̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼.̼ặ̼c̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼.̼o̼.̼ ̼V̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼H̼.̼K̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼.̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼q̼.̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼.̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼.̼ặ̼c̼.̼
Q̼u̼á̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ư̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼l̼i̼ ̼d̼ị̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼L̼ạ̼n̼g̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼.̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ả̼i̼ ̼t̼.̼ạ̼o̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼.̼a̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼K̼ ̼v̼à̼ ̼N̼.̼Q̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼.̼

C̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼N̼g̼ữ̼,̼ ̼n̼g̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼.̼ấ̼t̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼.̼á̼.̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼s̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼ ̼c̼h̼.̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼.̼ắ̼.̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼.̼á̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼.̼ỏ̼e̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼y̼.̼ế̼u̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼2̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼.̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼.̼ị̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼ứ̼ ̼K̼ỳ̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼.̼á̼t̼ ̼g̼.̼i̼á̼c̼”̼.̼ ̼
T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼H̼.̼K̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼“̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼.̼ậ̼.̼n̼ ̼đ̼.̼ò̼.̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼s̼.̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼h̼.̼ế̼.̼t̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼y̼.̼ế̼u̼ ̼ớ̼.̼t̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼.̼ã̼ ̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼.̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼.̼u̼.̼ ̼N̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *