N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼

B̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼á̼n̼ ̼n̼g̼ự̼a̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼2̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼.̼ ̼H̼à̼i̼ ̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼n̼o̼ ̼x̼ô̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼è̼”̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼.̼.̼ ̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ò̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼“̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

G̼ã̼ ̼“̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼

̼R̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼.̼ ̼M̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼)̼ ̼l̼ơ̼ ̼m̼ơ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼h̼ợ̼t̼ ̼n̼h̼ả̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼ẻ̼ ̼l̼ạ̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼

N̼ử̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼m̼ê̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ề̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼:̼ ̼“̼A̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼ụ̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ữ̼n̼g̼ ̼s̼ờ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼h̼à̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼ấ̼t̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼.̼

̼H̼ậ̼m̼ ̼h̼ự̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼ổ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼ ̼M̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼n̼g̼ậ̼p̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼:̼ ̼“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼

“̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼”̼

̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼“̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ò̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ờ̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼ô̼m̼,̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼“̼đ̼i̼ ̼d̼u̼ ̼l̼ị̼c̼h̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼3̼0̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼“̼A̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼?̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼ô̼m̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼i̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼“̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼”̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼“̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼”̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼“̼b̼ỏ̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ờ̼ ̼m̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼”̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼”̼ ̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼”̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼õ̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼“̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼h̼ổ̼ ̼a̼i̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ê̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼y̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼“̼x̼i̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼.̼

D̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼“̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ẻ̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼“̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼v̼à̼n̼g̼”̼.̼

̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼“̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼ũ̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ế̼n̼ ̼s̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼h̼a̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼e̼ ̼l̼ấ̼p̼ ̼l̼í̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼p̼h̼ổ̼n̼g̼ ̼p̼h̼a̼o̼,̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼6̼.̼ ̼

“̼V̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼“̼k̼ế̼t̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼á̼ ̼“̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼g̼ã̼ ̼h̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼n̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼”̼.̼

̼C̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼á̼o̼ ̼t̼ợ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼C̼ử̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼a̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼m̼ò̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼“̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼á̼n̼ ̼n̼g̼ự̼a̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼g̼a̼n̼ ̼l̼ậ̼t̼ ̼m̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼ự̼”̼.̼ ̼

S̼a̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼ ̼h̼ì̼ ̼h̼ụ̼c̼ ̼“̼k̼h̼á̼m̼ ̼p̼h̼á̼”̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼t̼h̼o̼ả̼i̼ ̼m̼á̼i̼ ̼ô̼m̼ ̼ấ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼y̼ê̼u̼”̼;̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼.̼

T̼ò̼a̼ ̼á̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼M̼ỹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼r̼a̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼d̼ộ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼y̼ê̼u̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼;̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼

H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼d̼ự̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼â̼m̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼.̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼x̼é̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼;̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼;̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼T̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼1̼8̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼t̼r̼e̼o̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼x̼ã̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼t̼h̼á̼c̼h̼.̼

̼V̼ề̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼8̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼d̼o̼ ̼N̼h̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *